Inovatívne vyučovanie na GCD

Kód projektu: NFP 312010839
Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 182236,93 €
Poskytovateľ: MPSVaR SR- MŠVVaŠ SR
Prioritná os: Vzdelávanie
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Aktivita 1: Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti: extra hodiny (delenie triedy na skupiny vo vybraných predmetoch, cvičná firma), mimoškolská činnosť – krúžky
Aktivita 2: Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov vrátane IKT a jazykových zručností: pedagogické kluby, vzdelávanie učiteľov
Aktivita 3: Riadenie/koordinácia projektu
Začiatok aktivít projektu: január 2020

Kluby pre Inovatívne vyučovanie na GCD

Správy o činnosti klubu rozvoja finančnej gramotnosti:

Správa o činnosti klubu rozvoja finančnej gramotnosti č1.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č2.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č3.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č4.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č6.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č7.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č8.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č9.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č10

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č11

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č12

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č13

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č14

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č15

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č16

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č17

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č18

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č19

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č20

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č21

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č22

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č23

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č24

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č25

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č26

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č27

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č28

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č29

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č30

Správy o činnosti prírodovedného klubu:

Správa o činnosti prírodovedného klubu č1.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č2.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č3.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č4.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č5.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č6.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č7.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č8.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č9.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č10

Správa o činnosti prírodovedného klubu č11

Správa o činnosti prírodovedného klubu č12

Správa o činnosti prírodovedného klubu č13

Správa o činnosti prírodovedného klubu č14

Správa o činnosti prírodovedného klubu č15

Správa o činnosti prírodovedného klubu č16

Správa o činnosti prírodovedného klubu č17

Správa o činnosti prírodovedného klubu č18

Správa o činnosti prírodovedného klubu č19

Správa o činnosti prírodovedného klubu č20

Správa o činnosti prírodovedného klubu č21

Správa o činnosti prírodovedného klubu č22

Správa o činnosti prírodovedného klubu č23

Správa o činnosti prírodovedného klubu č24

Správa o činnosti prírodovedného klubu č25

Správa o činnosti prírodovedného klubu č26

Správa o činnosti prírodovedného klubu č27

Správa o činnosti prírodovedného klubu č28

Správa o činnosti prírodovedného klubu č29

Správy o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti:

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č1.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č2.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č3.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č4.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č5.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č6.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č8

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č9

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č10

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č11

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č12

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č13

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č14

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č15

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č16

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č17

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č18

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č19

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č20

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č21

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č22

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č23

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č24

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č25

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č26

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č27

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č28

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č29

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č30