Dejepis

Naši vyučujúci:

Mgr. Alena Jacková

Mgr. Eva Hrunová

PhDr. Maroš Mitrík

Mgr. Radoslav Slivka

Mgr. Zuzana Zubková

Maximálny počet hodín spolu s voliteľnými predmetmi počas štúdia na GCD

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Dejepis2226
Seminár z dejepisu268
DEJ spolu14

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Dejepis patrí medzi spoločenskovedné predmety, ktorý sa spolupodieľa na formovaní charakteru človeka, na spôsobe jeho komunikácie a správania prostredníctvom spoznávania minulosti nielen územia Slovenska, ale aj Európy a sveta.

Obsah:

CIELE PREDMETU

  • spoznávať históriu na pozadí jej mnohostranného a protirečivého procesu
  • skúmať ju na základe čítania s porozumením rôznorodých historických prameňov
  • pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom
  • rozvíjať  schopnosť klásť si  rôznorodé otázky
  • kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu
  • osvojiť si schopnosť orientovať sa v mnohosti a inakosti

3. ročník

Seminár z dejepisu 2 h

Hlavnými cieľmi seminára sú prehĺbiť záujem študentov o minulosť, vzbudiť v nich túžbu bádať, objavovať, diskutovať a spoznávať pútavú prácu historika.

Okrem iného budeme skúmať najstaršie zákonníky, spoznáme, ako vnímal svet Marcus Aurélius, dozvieme sa zaujímavosti z najstarších dochovaných listín na Slovensku, navštívime archív a oveľa viac. Spracované témy sa týkajú všetkých období v rámci chronologického členenia dejín, sú dostatočne kontroverzné a zaujímavé pre všetkých záujemcov. Mimochodom viete, aký trest čakal v Starobabylonskej ríši na dieťa, ktoré udrelo svojho otca?

Seminár je určený predovšetkým tým, ktorí sa radi pýtajú a hľadajú odpovede, ktorí vnímajú skúmanie minulosti ako vhodný spôsob sebapoznávania a formovania vlastnej osobnosti.

Na našich stretnutiach budeme diskutovať, vysvetľovať, pýtať sa a hľadať odpovede, rozvíjať  skupinovú a individuálnu prácu študentov pri spracovaní samostatných projektov a ich prezentácii.

4. ročník

Seminár z dejepisu 6 h

Hlavným cieľom seminára je zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov na maturitnú skúšku a prijímacie pohovory na VŠ so zameraním na štúdium práva, medzinárodných vzťahov, histórie ako takej a podobne.

Seminár nadväzuje na učivo z predchádzajúcich rokov štúdia dejepisu, rozširuje ho, prepája osvojené poznatky. V chronologickej postupnosti sa vrátime k najdôležitejším udalostiam, osobnostiam a spoločenským zmenám, ktoré formovali povedomie a charakter ľudí v staroveku, stredoveku, novoveku a v najnovšom období.

Pomocou pripravených materiálov, pracovných listov, prezentácií a diskusií hľadáme odpovede na “večné témy”, pretože minulosť sa opakuje aj keď je neopakovateľná. 

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/dejepis.pdf

NAŠE AKTIVITY

Fotky k projektu: Čo nám zostalo po starých rodičoch

Fotky k projektu: Výroba pravekých nástrojov

Súťaže:
Dejepisná súťaž českých a slovenských stredných škôl
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
Dejepisná olympiáda
Školská súťaž: „QKvíz“ – kvízová súťaž zameraná na kľúčové udalosti národných a svetových dejín

Úspechy:

Dejepisná súťaž českých a slovenských stredných škôl: 

Šk. rok 2020/2021 – 2. miesto v krajskom kole, účasť na federálnom finálovom kole (35. miesto zo 78 zúčastnených škôl): Lukáš Guman, Martin Kozák, Samuel Saladiak Exkurzie:

  • Židovské múzeum v Prešove
  • Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou
  • Vojenské historické múzeum vo Svidníku a pamätník na Dukle
  • Zahraničné exkurzie: Praha, múzeum v Osvienčime, renesančné a barokové Taliansko (Florencia, Rím)