Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne:  
Justína Semjanová          
Telefón: 057/4423275

ODHLASOVANIE A PRIHLASOVANIE OBEDOV CEZ INTERNET :

Aplikácia: Elektronické objednávanie stravy

Pri prihlásení zadajte vo Výbere jedálne: 9598 alebo použite Vyhľadať jedáleň.
Zadajte vaše používateľské meno je: menopriezvisko a heslo je váš variabilný symbol.
Odhlasuje sa deň vopred.

Úhrada stravného:

Bezhotovostným platobným stykom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu:

SK24 8180 0000 0070 0051 6615 (SK2481800000007000516615)
VS: individuálne číslo pridelené žiakovi

do 20. v mesiaci a to za 20 stravných dní v sume 46€ (jeden obed v cene 2,30 €). 

V mesiaci september je potrebné uhradiť stravné za dva mesiace 92. Preplatok sa vypláca na požiadanie rodiča počas školského roka, po zúčtovaní koncom júna, resp. do výšky mesačného poplatku sa prevádza na mesiac september nasledujúceho školského roku

Oznam: Na základe pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa od 22.2.2010 jedálny lístok zostavuje z pracovnej verzie nových materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré sa zároveň overujú v školských zariadeniach. Od 1.9.2010 budú mať uvedené receptúry záväzný charakter pre všetky zariadenia školského stravovania.

Vážení rodičia,

naša školská jedáleň v spolupráci s riaditeľstvom školy a RRZ zaviedla od 01.04.2007 elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných kariet. Pre Vás z toho plynú nasledujúce zmeny:

  • nebudete musieť už vopred kupovať stravovacie lístky. Každý stravník si zakúpi identifikačnú kartu (čip), resp. použije ISIC kartu, ktorá mu bude slúžiť po celú dobu dochádzky do jedálne ako jeho osobný preukaz.
  • v prípade zabudnutia karty stravník o jedlo nepríde, v kancelárii dostane stravník náhradný stravný lístok a jedlo dostane ;
  • v prípade straty karty stravník nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude musieť zakúpiť kartu novú. Stará karta sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatené jedlo;
  • pri odhlasovaní stravy nebudete musieť chodiť do kancelárie vedúcej jedálne vracať stravné lístky ;
  • odhlášku stravy vykonáte na objednávkovom boxe, telefonicky, alebo po zavedení modulu “ Internetové objednávanie “ aj týmto moderným spôsobom, kde naviac získate informácie o stave Vášho konta, jedálnom lístku a kontrole objednávok stravy ;
  • systém zamedzí všetkým podvodom so stravnými lístkami. Budete mať istotu, že za Vaše peniaze sa nestravuje nikto iný ;
  • dôležitou funkciou systému je to, že systém umožňuje podávať správy (internetom, na rodičovských združeniach ), či Vaše dieťa jedlo prihlasuje a hlavne či objednanú a zaplatenú stravu potom taktiež odoberá ;
  • dôležitou funkciou nového systému je splnenie hygienických predpisov, t.j. odbúranie priameho styku medzi stravníkom a vydávajúcim stravu ;
  • platba za stravné v danom mesiaci musí byť v novom systéme uhradená do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho.
S pozdravom
Vedúca školskej jedálne
Justína Semjanová