Projekty a aktivity

zlepšimeto 2022

Naša škola nedisponovala žiadnym vonkajším areálom potrebným na oddych a relaxáciu našich študentov a zamestnancov. Na školskom dvore sme vybudovali malú oddychovú zóna, ktorú plánujeme využívať počas vyučovacích hodín, na popoludňajšie stretnutia ŽŠR, KMD aj voľnočasové aktivity našich študentov a zamestnancov školy. Read more…

eTwinning

Platforma eTwinning je určená všetkým organizáciám a školám, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania. Naša škola ju využíva už niekoľko rokov a ostatný projekt programu Erasmus+, ktorý sme ukončili v tomto roku, sme paralelne s partnermi vytvárali Read more…

Euroscola

O projekte Euroscola EUROSCOLA je projekt organizovaný Európskym parlamentom, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o Európskej únii.  Cieľom súťaže je posilniť verejnú mienku o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v Štrasburgu. Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom na jeden Read more…

KMD Fénix pri GCD

pracuje  v spolupráci s detskou organizáciou Fénix, ktorá už 30 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj čas. Čo je dobrovoľníctvo? Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase, v prospech niekoho iného mimo členov tvojej rodiny a domácnosti Read more…

Projekt IT Akadémia

Vzdelávanie pre 21. storočie Sme partner pre CVTI a UPJŠ Košice ScieneceLab – digitálna technika v hodnote 28 049€ Projekt pod gesciou Centra vedecko-technických informácií SR Bratislava a UPJŠ Košice, je zameraný na motivovanie k štúdiu prírodovedných, resp. technických smerov Read more…

Inovatívne vyučovanie na GCD

Kód projektu: NFP 312010839 Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 182236,93 € Poskytovateľ: MPSVaR SR- MŠVVaŠ SR Prioritná os: Vzdelávanie Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Aktivita 1: Tvorba, Read more…

Spolu úspešnejší 2022

Spolu úspešnejší 2022 Projekt iniciuje a zastrešuje MŠVVaŠ SR. Zmyslom projektu je dosiahnuť, aby sme boli úspešnejší v dosahovaní školských výsledkov a dosiahli to spoločným úsilím. Pokračujeme v doučovaní – 2022 Aj v 2. polroku školského roka 2021/2022 ponúkame žiakom Read more…