Zoznam krúžkov

1.Mgr. Matúš Magura: DofE – The Duke of Edinburgh´s International Award

DofE je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov.   Ak chceš získať významné ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musíš na sebe  vytrvalo makať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/ zručnosť,   športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

Termín: štvrtok, 13:30, (UCJ2)

2.RNDr. Silvia Konečná: Chemický krúžok pre 1.ročník

Cieľom krúžku je pomôcť žiakom 1. ročníka adaptovať sa, zorientovať sa v problematike učiva Chémie. Je zameraný na precvičovanie súčasného učiva SŠ.

Termín: pondelok, 14:10, (CHE LAB)

3.RNDr. Želmíra Bertová: Biologický krúžok – biologická olympiáda, SOČ

Cieľ krúžku  –  rozšíriť si poznatky z biológie a následne sa zapojiť do biologických súťaží.

Termín: pondelok, 14:15, (BIO LAB)

4.Mgr. Radoslav Slivka:  Fotografický krúžok

Cieľom fotografického krúžku je oboznámiť záujemcov so základnými technickými parametrami resp. časťami fotografického prístroja, s ich využívaním pri fotení rôznych objektov v zmenenom prostredí, naučiť sa tvorivo využívať clonové číslo, čas uzávierky, ohniskovú vzdialenosť, citlivosť snímača a pod. Podstatná časť hodín bude venovaná praktickému foteniu s dôrazom na vlastnú prezentáciu fotografií, ich komentovaniu, hodnoteniu a pod.

Termín: streda, 14:20, (NEJ-DEJ)

5.Mgr. Helena Lengvarská: Krúžok ruského jazyka

Príprava žiakov na maturitnú skúšku z RUJ- terajších maturantov, ale aj pre tých, ktorí uvažujú o maturite do budúcna.  Krúžok bude rozvíjať počúvanie s porozumením, rozprávanie na vizuálny podnet, rozvíjať kulturologické vedomosti a konverzáciu.  Príprava na súťaže v ruskom jazyku v prednese ruskej poézie a prózy – rozvoj výslovnosti, intonácie a umeleckého prednesu v ruštine.

Termín: pondelok, 14:10, (UCJ5)

6. Mgr. Miroslava Fuňáková: Redaktorský krúžok

Redaktorský krúžok sa venuje tvorbe online školského časopisu GYMSURFER. Hlavným cieľom  krúžku je spracovávať príspevky žiakov školy, vyhľadávať zaujímavé témy, ale rovnako aj poučiť  študentov o zásadách novinárskej činnosti a viesť ich ku kritickému vnímaniu mediálnych obsahov. Krúžok nie je určený len tým, ktorí majú vzťah k publicistike a  „vedia písať slohy“, ale komukoľvek, koho zaujíma školský i mimoškolský život:)

Termín konania:  streda, 13:45, (SJL-UKL)

7. Mgr. Slavomíra Biliková: Anglická gramatická posilňovňa

Primárne zameraný na upevňovanie gramatiky pre 3. a 4. ročník. V prípade záujmu je k dispozícii aj nižším ročníkom. Náplňou krúžku budú cvičenia v rámci gramatiky, slovotvorby a čítania s porozumením.

Termín: streda, 14:15, (UCJ2)

8. Mgr. Jakub Šimko: Basketbalový krúžok

Príprava žiakov na reprezentáciu školy

Termín: pondelok, 14:30, (veľká telocvičňa)

9. Mgr. Ján Lengvarský: volejbalový krúžok chlapcov a dievčat

príprava žiakov na reprezentáciu školy

Termín: streda o 14:30, (veľká telocvičňa)

10. Mgr. Adela Dzurjaninová: Envirokrúžok s Ewoboxom

Cieľ: Envirokrúžok  s Ewoboxom je pre všetkých, ktorí:

sa cítia alebo chcú byť ekoaktívni, nemyslia len lokálne, ale aj globálne,

rozmýšľajú ako eko ďalej, vedia a chcú sa zapájať do  ekovýziev, projektov, akcií a súťaží, ktorých zaujíma i trápi problematika životného prostredia vo všetkých jeho ohľadoch (klimatická zmena, vymieranie druhov, ochrana prírody,…)

Hlavný partner a zdroj inšpirácií: https://www.ewobox.sk/utorok

Termín:  streda, 13:30, (GEO)

11. Mgr. Iveta Pribulová: Krúžok mladých dobrovoľníkov.

Pri vykonávaní dobrovoľníckych aktivít získavajú naši študenti nové zručnosti a skúsenosti, zoznámia sa s novými ľuďmi, miestami či kultúrami, sú často konfrontovaní so spoločenskými problémami a výzvami, ale aj rôznorodosťou, odlišnosťou, inými životnými podmienkami či spôsobmi života. Tieto aspekty dobrovoľníckej práce predstavujú dôležité prínosy pre odborný a osobnostný rozvoj mladého človeka.

Termín: utorok, 14:20, (KLUBOVŇA)

12. ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Maretta. PhD. : Biblický krúžok

Termín:  každý druhý štvrtok , 14:30,