Telesná a športová výchova

Naši vyučujúci

Mgr. Ján Lengvarský

Mgr. Helena Lengvarská

Mgr. Jakub Šimko

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Telesná a športová výchova22228
Nepovinný voliteľný predmet športová príprava22228
TSV spolu26

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Predmet telesná a športová výchova vytvára priestor na uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, na získanie teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom športových aktivít. Poskytuje základné informácie o biologických, telesných, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiaci získajú kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvoja si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie civilizačných ochorení, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy zdravotných porúch. Získajú spôsobilosti v zdravotne a výkonnostne orientovaných cvičeniach a činnostiach z viacerých druhov športových disciplín podľa voľby výberu. Sú vedení k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného

rozvoja, na zorientovanie sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít vo vzťahu k svojej budúcej profesii a k ich uplatneniu v režime dňa. Školský vzdelávací program vychádza z hlavných cieľov s prihliadnutím na rozvoj kompetencií žiakov, na ich vývin, predpoklady záujmu a podmienky školy.

Ciele vyučovacieho predmetu

• nadobudnú spôsobilosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo a zdravým životným štýlom,
• naplánujú spôsoby rozvoja jednotlivých pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti a dokážu ich aj realizovať,
• zlepšia svoju pohybovú a psychickú zdatnosť,
• porozumejú pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností ako možnej prevencie civilizačných chorôb,
• zorganizujú svoj pohybový režim na základe zhodnotenia svojich pohybových možností,
• aplikujú pravidlá vybraných športových disciplín pri športovej činnosti,
• využijú vedomosti z oblasti prevencie a ochrany zdravia v bežnom živote.
Žiaci sa zúčastňujú rôznych športových súťaží a my sa často tešíme z ich skvelých úspechov. Zapájame sa do súťaží v týchto športových disciplínach: futsal, atletika, basketbal, florbal, futbal, basketbal, stolný tenis, šach, orientačný beh, cezpoľný beh, hádzaná.

Spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ako je Regionálne centrum mládeže, Školský šport, Mesto Vranov nad Topľou.

Kurzy

Účelové cvičenie

Cvičenie je určené pre 1. a 2. ročník a koná sa na jeseň a na jar. Okrem prechádzky v prírode a povinných zaujímavých stanovíšť býva na týchto jednodňových kurzoch zabezpečený Workshop, kde si žiaci môžu vypočuť fundované prednášky a príbehy našich záchranárov a môžu si aj reálne vyskúšať umelé dýchanie, masáž srdca či postup pri poskytovaní prvej pomoci. Ďalšia zaujímavá spolupráca býva s Červeným krížom a mestskou políciou, ktorá umožňuje žiakom interaktívne zažiť akčný program, v ktorom dostanú základy sebaobrany, zažijú hasičský dobrovoľný zbor v akcii a taktiež si majú možnosť vyskúšať po odbornom výklade zásady prvej pomoci.

Kurz na ochranu života a zdravia – tzv. branecký kurz

Je určený žiakom 3. ročníka a je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná. Obsahovými štandardmi sú teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacie aktivity. Kurz sa realizuje pobytovou formou v prírode alebo dennou dochádzkou vo Vranove nad Topľou a v jeho okolí. Cieľom kurzu je zvýšiť telesnú zdatnosť žiakov, psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie a pripravenosť riešiť mimoriadne situácie v živote, v praxi aplikovať zdravotnícku prípravu.

Najzaujímavejšou časťou je pobyt v prírode, kde sú žiaci vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín.

Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz

Kurz je určený žiakom 2. ročníka. Koná sa v lyžiarskom stredisku Źdiar- Strednica, ktoré je náročnosťou vhodné na zjazdové lyžovanie. K dobrej nálade na kurze prispieva aj večerný spoločenský program — diskotéky, spoločenské a stolné hry. Počas večerných animačných programov si žiaci upevnia kolektív, dôkladnejšie sa spoznávajú, naučia sa súdržnosti, spolupatričnosti a spoľahlivosti. Záver kurzu patrí pretekom na svahu, kde si žiaci merajú sily a preukážu tak nadobudnuté schopnosti a zručnosti. Pri tomto type kurzu sa uplatňuje štátny príspevok, čo umožňuje takmer 100 % účasť žiakov.

Turistický kurz

Je určený žiakom 1. ročníka. Uskutočňuje sa pobytovou formou. Cieľom kurzu je zvýšiť telesnú zdatnosť žiakov, psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie a pripravenosť riešiť mimoriadne situácie v živote

Športové krúžky na škole

Volejbalový a basketbalový krúžok sa tešia veľkej obľube.

Na volejbalovom krúžku sa žiaci učia základy volejbalu a prehlbujú sa získané zručnosti zo základných škôl, alebo zo športových klubov. Žiaci z volejbalového a basketbalového krúžku tvoria školský volejbalový a basketbalový tím, ktorý reprezentuje školu v medziškolských súťažiach.

Školské športové turnaje

V rámci súperenia medzi triedami sa v škole koná volejbalový, vianočný basketbalový a florbalový turnaj.