Charakteristika štúdia

Na základe skúseností a spätnej väzby sme pripravili pre uchádzačov o štúdium na GCD jeden spoločný VŠEOBECNÝ MODUL, v ktorom budú aj naďalej mať možnosť rozšíriť svoje štúdium formou voliteľných predmetov žiaci bez ohľadu na to, do ktorej triedy chodia,  v predmetoch chémia a biológia, informatika, občianska náuka a telesná a športová výchova:

Chémia a biológia –  pre budúcich medikov, farmaceutov, prírodovedcov:

  • laboratórne cvičenia  Praktická chémia v rozsahu 2 – 1 – 2 hodiny týždenne počas troch rokov na rozvoj toho, čo teória nevie naučiť – na rozvoj laboratórnych a bádateľských zručností,
  • nový: kombinovaný seminár z biológie a chémie v 3. ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne,

Informatika – pre budúcich programátorov, IT-čkárov, ekonómov, všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoju digitálnu gramotnosť

  • rozširujúce učivo a cvičenia Praktická informatika v rozsahu 2 – 1 – 2 hodiny počas troch rokov,
  • seminár  Programovanie v 3. ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne.

Finančná gramotnosť a rozvoj organizačných schopností – pre budúcich ekonómov, manažérov a lídrov spoločností

  • Manažment v praxi v rozsahu 2 hodiny týždenne, ktorá zároveň pripravuje svoje aktivity pre spolužiakov ako cvičná firma,
  • Spoločenskovedný seminár v 3. ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne.

 Telesná a športová výchova – predovšetkým pre aktívnych športovcov, ktorí chcú trénovať v mestských športových kluboch a zároveň chcú dostať kvalitné vzdelanie, s možnosťou individuálneho študijného plánu pre reprezentantov a športovcov pôsobiacich v kluboch v zahraničí

  • Športová príprava s profesionálnym trénerom v rozsahu 2-3 hodiney týždenne v Mestskej športovej hale.

Takže okrem povinných vyučovacích hodín majú žiaci možnosť profilovať sa už v 3. ročníku voľbou jedného 2-hodinového seminára. V maturitnom ročníku popri seminári zo SJL (2 hod./týž.) a konverzácii z maturitného cudzieho jazyka na úrovni B2 (3 hod./týž.) si  žiaci volia 6+6+2 hod. týždenne – semináre a cvičenia pre svoje maturitné predmety.  Konkrétna ponuka seminárov a cvičení je v poznámkach k učebnému plánu Všeobecný modul.