Smerovanie školy

Súčasnosť a budúcnosť

Posledné roky boli na Gymnáziu Cyrila Daxnera v znamení mnohých zmien. Zmeny na našom gymnáziu sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou každého jedného školského roka a zasahujú všetky roviny a funkcie školy: vzdelávanie, mimovyučovacie a žiacke aktivity, rozvoj talentov, vzťahy s vysokými školami, vzťahy k ďalším partnerom školy, medzigeneračné aktivity, tvorbu mediálneho obrazu školy v elektronickom priestore …

Pravdepodobne som nevymenovala všetko, taký rozmanitý je školský svet na našom gymnáziu.
Vnímame, že v spoločenskom povedomí panuje presvedčenie, ako ťažko prijíma školstvo zmeny, že vôbec ťažko nachádza relevantné a užitočné zmeny, že ich nevie uskutočňovať, že ich nechce iniciovať. Predchádzajúci odsek však prezrádza, že na našom vranovskom gymnáziu je zmena stavebným kameňom nášho školského sveta.
Našou víziou na najbližšie roky je gymnázium poskytujúce výborné vzdelanie, aktívny komunitný život a intenzívne spojenie s praxou. Našou misiou je udržiavať a skvalitňovať súčasnú úroveň všeobecného vzdelávania našich žiakov, zároveň im vytvoriť veľký priestor na sebarozvoj, na efektívny rozvoj ich mäkkých zručností. K tomu nám „doba po korone“ položila na stôl ďalšiu úlohu – dostať nás von z ulít, kde sme pred pandémiou hľadali útočisko a kde sme si zvykli ostávať skrytí pred pnutím súčasného života, vrátiť bežnému životu intenzitu osobných kontaktov, dostať (nielen) mladých do reálnych, nie virtuálnych vzťahov: všetko tak, aby nám to dávalo zmysel … Pri dosahovaní cieľov majú poslúžiť aj pripravované novinky na GCD: nové nepovinné predmety v školskom vzdelávacom programe, školské záujmové diskusné spolky, spolok absolventov Alumni GCD, aktívny školský parlament so svojimi pracovnými výbormi, téma wellbeing v škole, nový školský elektronický informačný systém – to všetko vytvárané v úzkej spolupráci so žiakmi – hlavnými aktérmi školského sveta GCD.
Svet sa veľmi zmenil, aj naše gymnázium sa veľmi zmenilo. Nasledujúce roky, predpokladám, prinesú veľkú akceleráciu tohto trendu. A veľa digitalizácie, zmeny obsahu vzdelávania – jedným slovom veľa nových nárokov na všetkých.

Pre nás pedagógov nie je ľahké pracovať v takom dynamickom školskom svete. V tom tkvie jeho náročnosť, v tom je však jeho krása…

PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., riaditeľka GCD Vranov nad Topľou