Praktická chémia

Čo je praktická chémia a pre koho je rozšírené štúdium CHE a BIO?

Priemerne 25 – 27% absolventov GCD Vranov študuje odbory spojené s BIO-CHE: medicínu, farmáciu, ošetrovateľstvo, prírodné vedy. Preto vytvárame našim žiakom podmienky pre intenzívnejšie štúdium chémie a biológie.

     Praktická chémia je  samostatný predmet, v ktorom žiaci realizujú výlučne laboratórne experimenty a merania. Partnerom tohto zámeru je od začiatku spoločnosť Bukóza Holding, a. s., vďaka ktorej laboratórium disponuje novým digestorom a učebnicou experimentov s pracovnými listami, ktoré boli vytvorené v spolupráci s FCHPT STU Bratislava a ktorých odborným garantom bol doc. Ing. Milan Vrška, PhD.

     Ďalšie experimentálne vybavenie, potrebné pre chemické pokusy a analýzy (spektrofotometer, sušička, digitálne váhy, muflová pec…), škola získala v posledných rokoch z regionálneho príspevku.

Absolvent, ktorý bude mať maturitu z takto rozšírenej chémie, bude považovaný za kvalifikovaného na prácu v chemickom laboratóriu spoločnosti Bukóza Holding, a. s.

     Seminár v 3. ročníku, ktorý odporúčame týmto žiakom,  je kombinovaný z 2 predmetov: v prvom polroku ide o 2 hodiny biológie týždenne, v druhom polroku o 2 hodiny chémie.

BIOLAB, v ktorom prebieha vyučovanie, je vybavený novými modernými žiackymi mikroskopmi, mikroskopom s integrovaným snímacím čipom s pripojením na notebook, spirometrom, meracími senzormi, ktoré umožňujú počítačom podporované merania a experimenty. Toto vybavenie sme získali tiež vďaka regionálnemu príspevku. K modernému vybaveniu laboratória patria rôzne senzory, sondy systému Vernier. S nimi pracuje aj chémia a fyzika.  Z množstva vzdelávacích aktivít biológie aspoň jeden príklad: Genetika na kolesách s garantom SAV.

      Vedieme v ňom žiakov k tvorivému, logickému mysleniu, k samostatnému riešeniu

problémov. Staviame na aktívnom prístupe žiaka k učeniu – študent sa nezameriava na pasívne osvojenie si obsahu, ale na hľadanie súvislostí, vzťahov, na experimentovanie od formulovania vlastnej hypotézy až po prezentovanie výsledkov svojho bádania. Darí sa nám to aj pomocou realizácie projektu IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a vďaka novým bádateľsky orientovaným inovatívnym metodikám. Touto zmenou prístupu dosahujeme zvyšovanie

záujmu žiakov o prírodovedné predmety.

       V maturitnom ročníku majú k dispozícii títo žiaci  6-hodinový seminár z biológie a 6-hodinový seminár z chémie + 2-hodinové cvičenia z chémie/matematiky.