Predmety

Slovenský jazyk a literatúra

„Knihy nie sú na to, aby sme im verili, ale sú predmetom bádania. 

Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.“ (Umberto Eco)

Slovenský jazyk a literatúra  sa na gymnáziu vyučuje vo všetkých ročníkoch s dotáciou hodín 3-3-4-3.

Anglický jazyk

Anglický jazyk sa stal neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a preto je veľmi dôležité vedieť gramaticky správne a sebavedomo komunikovať.
Na hodinách anglického jazyka si žiaci upevňujú vedomosti získané na základnej škole a rozširujú ich o nové gramatické javy, novú slovnú zásobu a nové zručnosti pod vedením skúsených pedagógov, ktorí na škole vytvárajú príjemnú atmosféru bez stresu a strachu zo školy.

Nemecký jazyk

Predmet nemecký jazyk spadá do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia a na Gymnáziu Cyrila Daxnera vyučuje ako druhý cudzí jazyk. Cieľom predmetu je rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, teda ich schopnosť prijímať a odovzdávať informácie komunikačnému partnerovi, ako aj schopnosť žiakov porozumieť a vyjadrovať svoje myšlienky a pocity ústnou aj písomnou formou, a to na úrovni A1 až B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.  

Matematika

Pri vyučovaní predmetu matematika prihliadame na súčasné potreby spoločnosti a preto sa zameriavame na čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov na ich budúce uplatnenie v živote.
Zameriavame sa na vysoké školy technického charakteru, na ekonómiu, zahraničný obchod, managment, medzinárodné vzťahy, informatiku a na humanitné odbory ( právo, psychológia, politológia, … ) s prihliadnutím na časť prijímacej skúšky z „logiky“.

Informatika

V predmete informatika na pridaných hodinách si žiaci viac rozvinú počítačovú gramotnosť a programovanie. Nosnou časťou informatiky na našom gymnáziu je riešenie problémov pomocou počítača a algoritmické riešenie problémov bežného života a praxe. Na hodinách informatiky sa dozviete nielen to, ako sa tvoria 3D modely, ako funguje počítačová sieť, alebo ako sa vytvára program pre mobilné telefóny.

Fyzika

Poslaním vyučovania fyziky je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať javy, deje a zákonitosti reálneho sveta a spolu s poznatkami z iných prírodovedných predmetov utvárať obraz o svete.

Biológia

Biológia je vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom živej prírody. S touto krásnou a k bádaniu inšpirujúcou vedou, ktorá rozvíja prírodovednú gramotnosť, sa študenti nášho gymnázia stretávajú v priebehu prvých troch rokoch štúdia. 

Chémia

Školský vzdelávací program predmetu „Chémia“ na GCD vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ŠVP ISCED 3A. Experiment je teda základom poznania a predstavuje neoddeliteľnú súčasť výučby chémie na školách. Vzdelávanie predmetu „chémia“  sme preto na GCD obohatili predmetom „praktická chémia“ pre žiakov so zvýšeným záujmom o štúdium chémie v BIO-CHE module. 

Ruský jazyk

Spolu so slovenským, anglickým a nemeckým jazykom patria medzi všeobecnovzdelávacie predmety a vytvárajú vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Cieľom je, aby žiak vedel komunikovať
s rusky hovoriacimi ľuďmi.

Dejepis

Dejepis patrí medzi spoločenskovedné predmety, ktorý sa spolupodieľa na formovaní charakteru človeka, na spôsobe jeho komunikácie a správania prostredníctvom spoznávania minulosti nielen územia Slovenska, ale aj Európy a sveta.

Geografia

Geografia je veda o Matke Zemi, ktorú stojí za to milovať, chrániť a poznávať. Je to živá veda, ktorá využíva a pracuje s poznatkami množstva iných vedeckých disciplín. Geografia je strecha, ktorá umožňuje, aby ostatné predmety,  medzipredmetové vzťahy a prierezové témy  spolu dávali zmysel. 

Občianská náuka

Predmet je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a začleňovať sa do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií.

Umenia a kultúra

Cieľom predmetu umenie  kultúra je viesť žiakov k tomu, aby vnímali umelecké diela a kultúrne prejavy ako prirodzenú súčasť svojho života. Aby aj sami tvorili niečo krásne, pretože krásu treba zažiť. Predmet sa vyučuje s 1-hodinovou dotáciou týždenne v 1. a 2.ročníku a je klasifikovaný známkou.

Telesná výchova

Predmet telesná a športová výchova vytvára priestor na uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, na získanie teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom športových aktivít. Poskytuje základné informácie o biologických, telesných, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu.