Slovenský jazyk a literatúra

Naši vyučujúci

Mgr. Eva Hrunová  (SJL – DEJ)  – vedúca PK SJL

PaedDr. Miroslava Fuňáková (SJL – HUV)

Mgr. Matúš Magura (SJL – ANJ)

Maximálny počet hodín spolu s voliteľnými predmetmi počas štúdia na GCD

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Slovenský jazyka a literatúra 334313
Seminár zo SJL22
Jazykový seminár zo slovenčiny22
SJL spolu17

„Knihy nie sú na to, aby sme im verili, ale sú predmetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.“ (Umberto Eco)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Cieľom predmetu slovenský jazyk a literatúra je predovšetkým rozvíjanie komunikačných schopností žiakov. Učíme sa pracovať s informáciami, snažíme sa zvyšovať čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať, podporujeme tvorbu vlastných jazykových prejavov.

V literárnej zložke predmetu sa zameriavame na pochopenie významu vybraných diel  umeleckej literatúry, ich analýzu, následnú interpretáciu a tiež na vlastnú tvorbu. Niektoré literárne práce uverejňujeme v školskom časopise GYMSURFER alebo posielame do literárnych súťaží.

Predmet slovenský jazyk a literatúra tak pomáha žiakom nadobudnúť primeranú sebadôveru, naučiť sa hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky, umožňuje vyjadriť svoje pocity a názory.

Naši študenti-dadaisti

Prečo nevyužiť najobľúbenejšiu činnosť mládeže aj na vyučovaní? Precvičovanie vetných členov a súvetí prostredníctvom mobilných aplikácii Kahoot a Learningapps

Seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Vo 4. ročníku sa  na dvoch vyučovacích hodinách vyučuje seminár zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého cieľom je systematizovať,  rozšíriť a prehĺbiť systém literárnych a jazykovedných zručností, schopností a vedomostí, zdokonaliť ich aplikáciu v bežnej praxi,  prakticky si zopakovať a precvičiť jednotlivé slohové žánre ako prípravu na PFIČ MS a  pripraviť sa na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

VOLITEĽNÉ PREDMETY

4. ročník

Jazykový seminár  zo  slovenčiny

O čom sa budeme učiť

Vedieť správne komunikovať v písomnej aj ústnej podobe by malo byť v súčasnej dobe základným pravidlom. Čitateľská a finančná gramotnosť sa od nás vyžaduje na každom kroku.   Ovládanie pravopisu sa zíde v každom zamestnaní. Chcete vedieť slušne a asertívne vyjadriť vlastný názor na témy, ktoré sú aktuálne? Máte pocit, že napísať list, vyplniť poštovú poukážku alebo vytvoriť motivačný list či štruktúrovaný životopis je pre vás náročné?

Pre koho je určený

Jazykový seminár je určený pre všetkých študentov, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka – externú i internú, uvažujú o ďalšom štúdiu žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, všetkých odboroch učiteľského zamerania, štúdium práva, verejnej správy.

Ako budeme pracovať

Práca s literárnym a neliterárnym textom, argumentácia pri tvorbe diskusných príspevkov, tvorba slohových útvarov a seminárnych prác, využitie kritického myslenia v rečníckych prejavoch.

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove–poziadavky–pre–mat–skusky/slovensky–jazyka–literatura.pdf

Užitočné odkazy pre našich študentov

 Počas štvorročného štúdia sa určite stretnete s tým, že si s poznámkami alebo učebnicou nevystačíte, tak ponúkame niekoľko užitočných internetových zdrojov:

  • Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry:

https://www.nucem.sk/dl/5071/Kriteria%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS%20_VUJ_2022.pdf

  • Štátny vzdelávací program, autori a štandardizované diela:

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany–statny–vzdelavaci–program/inovovany–svp–gymnazia–sostvorrocnym–patrocnym–vzdelavacim–programom/jazykkomunikacia/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r_novy.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=lWnMCXdU5E&list=PLZSarXd25nWcohcVMqlfP_RUeZBCf2EPQ

NAŠE AKTIVITY

Svoj záujem o predmet môžu žiaci prejaviť zapojením sa do rôznych vedomostných, recitačných,rečníckych a literárnych súťaží:

  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Štúrov Zvolen
  • Prečo mám rád slovenčinu/prečo mám rád Slovensko
  • Literárny Kežmarok
  • Sárova Bystrica

Školský rok 2022/2023

9.decembra 2022 sa 22 nadšencov slovenčiny zúčastnilo školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii B (1.-2. ročník) zvíťazila Miriam KOŠUDOVÁ z 1.A, 2.miesto získala Natália HOBĽÁKOVÁ z rovnakej triedy a 3.miesto Natália ŠULIČOVÁ z 2.A. Kategória A je určená študentom 3.-4. ročníka. Prvenstvo v nej získal Lukáš GUMAN zo 4.A, na 2.mieste Michaela KIŽÍKOVÁ – 3.B a 3.miesto získala Veronika IHNÁTOVÁ z 3.C triedy.

Lenka Hardoňová získala 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži HODŽOVA ESEJ

Miroslav Leško – 1.miesto v okresnom kole rečníckej súťaže ŠTÚROV ZVOLEN

Juliana Tarčinská – 1.miesto v okresnom kole súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Školský rok 2021/2022

Daniela DANČOVÁ (1.C) – OSJL krajské kolo, 5.miesto

2.miesto Adam SARIK (3.B)   – Prečo mám rád slovenčinu/prečo mám rád Slovensko ocenenie v celoslovenskej súťaži

Patrik KOVKA (3. A) –  Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

2.miesto Ivana DURKOŠOVÁ (2. A) – Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

2.miesto Gréta GALBAVÁ  (1.C) – Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

3.miesto Bibiána BUNDOVÁ (4. C) – Daj fotke príbeh – literárna súťaž vyhlásená PSK čestné uznanie

Predmetová komisia SJL spolupracuje v rámci mesta, ale aj kraja s týmito inštitúciami:

Hornozemplínska knižnica – besedy so spisovateľmi a prednášky, vyučovacie hodiny v 1.ročníku zamerané na prácu s informačnými zdrojmi, knižničným fondom,

Hornozemplínske osvetové stredisko – organizuje pre študentov okresné kolá súťaží

Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, besedy a výstavy vhodné pri výuke jazyka, ale aj umenia a kultúry,

DJZ Prešov – každoročne pre nás pripravujú študentské predstavenia v dopoludňajších hodinách (Veselé panie z Windsoru, Revízor ), po dlhej pandemickej dobe veríme, že opäť v najbližšej dobe ponúkneme žiakom kultúrny zážitok.