Učebný plán

Poznámky k učebnému plánu

Všeobecný modul

s možnosťou rozšíreného štúdia z predmetov chémia a biológia, informatika, občianska náuka a telesná a športová výchova pre každého žiaka z každej triedy v ročníku:

 • laboratórne cvičenia Praktická chémia,
 • cvičenia z informatiky a programovania Praktická informatika,
 • Manažment v praxi,
 • Športová príprava.

Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická/náboženská výchova, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická/náboženská výchova aj žiakov rôznych ročníkov). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.

V prvom ročníku vyžívame dve disponibilné hodiny, ktoré škola určuje povinne pre každého žiaka nasledovne:

 • 1 hodina –  matematika (rozšírenie obsahu učiva),
 • 1 hodina – chémia (rozšírenie obsahu učiva).

Predmet matematika sa týždenne vyučuje ako 5+1, t. j. na jednej  vyučovacej hodine sa žiaci delia na dve skupiny.  Predmet chémia sa týždenne vyučuje ako 2+1, t. j. na jednej  vyučovacej hodine sa žiaci delia na dve skupiny. Predmet fyzika sa týždenne vyučuje ako 1+1, t. j. na jednej  vyučovacej hodine sa žiaci delia na dve skupiny.

Súčasťou ŠkVP v prvom ročníku je kurz pohybových aktivít v prírode  – turistický kurz, ktorý je realizovaný pobytovou formou, a tiež jednodňové účelové cvičenia na ochranu života a zdravia.

V druhom ročníku využívame dve disponibilné hodiny povinne pre každého žiaka takto:
• 1 hodina – informatika  (rozšírenie obsahu učiva),
• 1 hodina – fyzika  (rozšírenie obsahu učiva).
Predmet biológia  sa týždenne vyučuje ako 2+1, t. j. na jednej  vyučovacej hodine sa žiaci delia na dve skupiny.

Súčasťou ŠkVP v druhom ročníku je kurz  zimných pohybových aktivít  – lyžiarsky kurz, realizovaný pobytovou formou v lyžiarskom stredisku a tiež  jednodňové účelové cvičenia na ochranu života a zdravia.

V treťom ročníku škola určuje disponibilné hodiny povinne pre každého žiaka takto:

 • 1 hodina – fyzika (rozšírenie obsahu učiva),
 • 1 hodina – chémia (rozšírenie obsahu učiva),
 • 1 hodina – biológia (rozšírenie obsahu učiva),
 • 1 hodina – prvý cudzí jazyk (rozšírenie obsahu učiva),
 • 1 hodina – informatika (rozšírenie obsahu učiva).
 • jeden povinne voliteľný seminár v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne:

Konverzačný seminár z anglického jazyka

Kombinovaný Seminár z biológie a chémie

Seminár z dejepisu

Seminár z fyziky

Geografia v praxi

Seminár z informatiky

Seminár z matematiky

Spoločenskovedný seminár

Súčasťou ŠkVP v treťom ročníku je kurz na ochranu života a zdravia, tzv. branecký kurz.

 1. ročník

20 disponibilných hodín je rozdelených nasledovne:

1 hodina – prvý cudzí jazyk  (rozšírenie obsahu učiva),

19 disponibilných hodín je určených na povinne voliteľné semináre zamerané na kvalitnú prípravu žiakov na maturitu a na vysokoškolské štúdium:

 • seminár zo slovenského jazyka a literatúry                                              2 hodiny týždenne
 • konverzácia v maturitnom cudzom jazyku – najčastejšie v ANJ  3 hodiny týždenne
 • výber 2 seminárov z ponuky 6-hodinových seminárov                       2×6 hodín týždenne

Seminár z biológie

Seminár dejepisu        

Seminár z fyziky

Seminár z geografie

Seminár z chémie

Seminár z informatiky

Seminár z matematiky

Seminár z občianskej náuky

 • výber 1 seminára z ponuky 2-hodinových sem. a cvičení                  1×2 hod. týždenne

Gramatický seminár z anglického jazyka

Jazykový seminár zo slovenčiny

Cvičenia z chémie

Cvičenia z fyziky

Cvičenia z informatiky

Cvičenia z matematiky, Základy vyššej matematiky   

Geoekológia a environmentálna geografia

Konverzačný seminár z nemčiny

Konverzačný seminár z ruštiny

V seminárnej skupine každého voliteľného predmetu okrem seminára zo slovenského jazyka a literatúry sa  spájajú žiaci z viacerých  tried.