Základné informácie pre maturantov

MATURITA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 
Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.
Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí – externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu.
 • PRIHLÁŠKA NA MATURITNÚ SKÚŠKU

Vo formáte Microsoft Word tu

 • TERMÍNY

Termíny prihlásenia sa na maturitnú skúšku

Žiaci posledného ročníka majú povinnosť prihlásiť sa na maturitnú skúšku do 30. septembra 2022. Možnosť zmien v prihlásení sa na maturitnú skúšku je do 15. októbra 2022, prípadne do 31. januára 2023 vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľom školy (definovaných v školskom zákone, § 75, odsek 3).

Termíny EČ a PFIČ MS v školskom roku 2021/2022

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch

 • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 15. marec 2023 (streda) – anglickýruský jazyk
 • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla a 12. apríla 2023. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

 • Ďalšie dôležité informácie

Základné informácie

MATURITA 2023 – Informácie o maturite pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským

Špecifikácie testov

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry >>>  Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – vyučovací jazyk 

Špecifikácia testu B2 – cudzí jazyk >>> Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – cudzí jazyk

Špecifikácia testu z matematiky>>> MATURITA 2023 – Špecifikácia testu EČ MS – MAT

 • Predmety

Predmety maturitnej škúšky

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak

 1. slovenský jazyk a literatúra,
 2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
 3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
 4. ďalší voliteľný predmet.

Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa písmena c) je každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania

Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak gymnázia vykoná maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2.

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2022 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.

Test externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. Táto požiadavka sa eviduje pri prihlasovaní žiaka na maturitnú skúšku do maturitnej databázy.

Zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu, ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

Zoznam predmetov maturitnej skúšky

Skupiny predmetov maturitnej skúšky

 1. cudzí jazyk,
 2. spoločenskovedné predmety,
 3. prírodovedné predmety,
 4. ostatné predmety.

Predmety skupiny predmetov cudzí jazyk

 1. anglický jazyk,
 2. francúzsky jazyk,
 3. nemecký jazyk,
 4. ruský jazyk.

Predmety skupiny spoločenskovedných predmetov

 1. dejepis,
 2. geografia,
 3. náuka o spoločnosti,
 4. občianska náuka.

Predmety skupiny prírodovedných predmetov

 1. biológia,
 2. fyzika,
 3. chémia,
 4. informatika,
 5.  

Predmety skupiny ostatných predmetov

 1. dejiny umenia,
 2.  

Predmety s externou časťou maturitnej skúšky

 1. anglický jazyk,
 2. francúzsky jazyk,
 3. matematika,
 4. nemecký jazyk,
 5. ruský jazyk,
 6. slovenský jazyk a literatúra.

Predmety s písomnou formou internej časti maturitnej skúšky

 1. anglický jazyk,
 2. francúzsky jazyk,
 3. nemecký jazyk,
 4. ruský jazyk,
 5. slovenský jazyk a literatúra.
 • Klasifikácia

Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške.

Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.

Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý)a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný)a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý)a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo
 2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný)a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a odsek 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

Upozornenie!

O opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia. V auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín externej časti maturitnej skúšky a/alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

 • Organizácia maturitnej skúšky

Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní.

Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. apríla daného konkrétneho roka  maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať; v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu.

Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou.

V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.