Nemecký jazyk

Naši vyučujúci
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
Mgr. Radoslav Slivka
Mgr. Zuzana Zubková 

Maximálny počet hodín spolu s voliteľnými predmetmi počas štúdia na GCD

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Nemecký jazyk  (druhý CJ)432212
Konverzačný seminár z nemčiny22
NEJ spolu14

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  


Predmet nemecký jazyk spadá do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia a na Gymnáziu Cyrila Daxnera vyučuje ako druhý cudzí jazyk.  Cieľom predmetu je rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, teda ich schopnosť prijímať a odovzdávať informácie komunikačnému partnerovi, ako aj schopnosť žiakov porozumieť a vyjadrovať svoje myšlienky a pocity ústnou aj písomnou formou, a to na úrovni A1 až B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.  
Dnes máme mnoho príležitostí na živý kontakt s cudzím jazykom, avšak pre mnohých žiakov, ktorí prichádzajú zo základných škôl, je nemčina pomerne veľkou neznámou. Nemecký jazyk ich síce láka a uvedomujú si výhody jeho ovládania, lenže často majú obavy, že túto na prvý pohľad náročnú jazykovú výzvu nezvládnu. My sa však zo všetkých síl snažíme zmeniť tento ich postoj a ukázať im, že aj oni dokážu bez problémov plynule komunikovať v nemeckom jazyku.  
Začíname úplne od začiatku, na úrovni A1, pričom nám pomáha učebnica Dirket 1 neu. V druhom ročníku žiaci prechádzajú na učebnicu  Direkt 2 neu, s ktorou pracujú až do štvrtého ročníka. Pri vyučovaní používame množstvo pestrých doplnkových materiálov a naším veľkým pomocníkom sú aj moderné technológie. Neustále sa snažíme zvyšovať efektivitu vyučovania implementáciou inovatívnych metód.

VOLITEĽNÉ PREDMETY

4. ročník

Konverzačný seminár z nemčiny 2h

O čom sa budeme učiť?

Na seminári  si budú žiaci upevňovať už získané vedomosti, rozvíjať jazykové schopnosti, rozšíria si slovnú zásobu, ktorú budú môcť použiť prakticky vo všetkých životných situáciách – v bežnom živote, pri stretnutí s cudzincami, pri cestovaní, v hoteli a reštaurácii,  pri nakupovaní, využívaní služieb, u lekára, poprípade v zamestnaní pri stretnutí so zahraničnými partnermi a podobne.  Okrem toho sa budú učiť plynule rozprávať na rôzne témy – o človeku, kultúre, športe, prírode, móde, spoločnosti…. , naučia sa vyjadrovať svoj názor a dozvedia sa veľa zaujímavostí o krajine a ľuďoch, jazyk ktorej sa učia.

Pre koho je určený?

Seminár je určený pre žiakov, ktorí sa chcú zdokonaliť v 2. cudzom jazyku.
Žiaci, ktorí sa rozhodnú maturovať z nemčiny alebo ruštiny ako 2. cudzieho jazyka majú jedinečnú možnosť získať maturitnú skúšku na úrovni B1 alebo B2 bez externej (písomnej) časti MS. Seminár je dôležitý aj pre tých študentov, ktorí budú potrebovať robiť na vysokej škole skúšku, alebo dokonca štátnicu z 2. cudzieho jazyka. Maturitná skúška  z nemčiny môže byť v budúcnosti výhodou pri získaní zamestnania.

Ako budeme pracovať?

Na seminári  budú žiaci konverzovať na rôzne témy, tvoriť dialógy v bežných situáciách, napr. využívať etiketu spoločenského styku (vedieť sa zoznámiť, poprosiť, ospravedlniť, zablahoželať), objednať si jedlo, spýtať sa na cestu, zavolať si lekára, obrátiť sa na políciu.  Budú tiež pracovať s obrazovým materiálom, čítať a počúvať s porozumením textu a tým si zároveň budú rozvíjať slovnú zásobu, výslovnosť a intonáciu.

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/nove/nemecky-jazyk-b1b2.pdf

NAŠE AKTIVITY  

SÚŤAŽE A ÚSPECHY  
Naši žiaci sa aktívne zapájajú do súťaží:  
Olympiáda v nemeckom jazyku – súťaž pre talentovaných žiakov, ktorej cieľom je o. i. rozširovať ich komunikačné zručnosti, prehĺbiť ich záujem o štúdium nemeckého jazyka a porovnať ich vedomosti a zručnosti v rámci okresov, krajov i na celoslovenskej úrovni   
Jazykový kvet – súťaž pre všetkých, ktorí radi ukážu svoj talent pri prednese alebo tvorbe  v cudzom jazyku
ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
Jazykový kvet   

Samuel SALADIAK (II.A) Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo, 1. miesto

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo
– Kategória 2A
Alexandra Čurová (II.B) – 1. miesto
– Kategória 2B
Petrana Mattová (III.B) – 1.miesto
Samuel Saladiak (III.A) – 2. miesto  
PREČO NEMČINA (WARUM DEUTSCH)?  
Ak chcem dosiahnuť svoj cieľ, je dobré vedieť, prečo to chcem, je dobré poznať svoje „WARUM“. Na tomto mieste uvádzame pár dôvodov, prečo si nemecký jazyk ako svoj druhý cudzí jazyk zvolili naši študenti:  
⦁    pretože v jazykoch vidím budúcnosť
⦁    čím lepšie ovládaš jazyk, tým lepšie sa uplatníš v práci
⦁    keď budem dospelá, chcem pracovať v zahraničí 
⦁    lebo ocko má v Nemecku firmu a niekedy tam s ním chodím 
⦁    moja teta žije v Rakúsku a chodím ku nej na prázdniny
⦁    nemčina sa mi páči, rada sa ju učím
⦁    páči sa mi ich prízvuk    a raz by som chcel vedieť plynule hovoriť po nemecky
Aj tá najdlhšia cesta sa začína prvým krokom a tak všetkým, ktorí s nami na túto cestu vykročili, prajeme „Viel Erfolg!“