Rada školy

Plán zasadnutí Rady  školy pri GCD

25.10.2023
12.12.2023
20.03.2024
25.06.2024

Zloženie Rady školy pri GCD na obdobie 2021 – 2025

Zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Emília Antolíková          
PhDr. Jozef Baran
Mgr. Peter Kocák
Ing. Ján Ragan
Zástupcovia rodičov:          
Ing. arch. Marek Záhorák
P. Rastislav Rozkoš
p. Miroslava Sobotová
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 
Mgr. Katarína Kerestešová – podpredsedníčka RŠ
Mgr. Iveta Pribulová – predsedníčka RŠ
Zástupkyňa nepedagogických zamestnancov: 
p. Anna Kakošová – zapisovateľka
Zástupca študentov:
Silvio Leo Sisák