Štúdium

Štvorročné Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou (GCD) v tomto roku oslavuje  70-tku. Náš čestný názov Cyrila Daxnera tvorí meno vranovského demokrata, bojovníka proti totalitnému fašistickému režimu a človeka so silným zmyslom pre spravodlivosť a etiku –  všetky tieto hodnoty tvoria základ hodnotového portfólia nášho Gymnázia Cyrila Daxnera:

zdravie               čestnosť

   priateľstvo – vzťahy – altruizmus

láska              sebaúcta

                                                     moja rodina         

                                       šťastie                sebarealizácia  

                                               vnútorná harmónia

                                       rešpekt          zodpovednosť

                 šetrnosť k životnému prostrediu a klimatická rovnováha…

Našich 10 TOP

  • žiaci dosahujú výborné študijné a maturitné výsledky, pridaná hodnota vo vzdelávaní SJL je dlhodobo na nad úrovňou očakávania,
  • absolventi GCD dosahujú vysokú úspešnosť prijatia  na vysoké školy, na ktoré sa chceli dostať,
  • v škole máme otvorenú klímu školy a výborné vzťahy  žiaci – učitelia,
  • na vyučovaní experimentujeme a bádame, diskutujeme, hľadáme vzťahy a súvislosti, tvoríme individuálne aj tímové projekty…,   
  • máme premyslený máme prepracovaný systém prípravy na maturitu a zároveň rozvoj mäkkých zručností, samostatnosti a vytrvalosti žiakov,
  • ponúkame veľa príležitostí súťažiť, učiť sa tvoriť a samostatne organizovať aktivity pre triedu, pre školu, prezentovať sa, pracovať v tíme,
  • organizujeme kvalitné doplnkové vzdelávacie aktivity s partnermi školy – SAV, UPJŠ Košice, PU Prešov,
  • v súťažiach dosahujeme krajské, celoslovenské aj medzinárodné úspechy,
  • naše laboratóriá a odborné učebne máme výborne vybavené,
  • sme bronzoví, strieborní, zlatí aj diamantoví Dofáci a aktívni dobrovoľníci.

Voliteľné predmety

Školský vzdelávací program GCD ponúka širokú škálu možností, ako si individuálne čo najvhodnejšie „vyskladať“ svoje vzdelávanie na GCD:

Nepovinné voliteľné predmety v 1. – 3. ročníku,

Povinne voliteľný seminár v 3. ročníku,

Povinne voliteľné semináre s cvičenia v maturitnom ročníku v rozsahu 17 hod. týždenne.

V treťom ročníku si všetci žiaci volia jeden 2-hodinový seminár, zameraný nie na teóriu, ale na rozvoj bádateľských, komunikačných zručností, kritického myslenia v prepojení s rozvojom tzv. mäkkých zručností. Časť obsahu seminárov si vyberajú a spoluvytvárajú samotní žiaci. 

Vo štvrtom ročníku ja vzdelávanie zamerané na intenzívnu prípravu na maturitnú skúšku, na vysokoškolské štúdium. Maturanti si volia z ponuky konverzáciu v maturitnom cudzom jazyku, 2×6 hodín a 1×2 hodiny seminárov a cvičení. Tento spôsob intenzívnej prípravy je  spoľahlivý model, ktorý predstavuje veľmi kvalitnú prípravu na maturitnú skúšku a tvorí veľmi dobrý základ pre vysokoškolské štúdium našich absolventov.

Ponuku voliteľných seminárov a cvičení jednotlivých predmetov nájdete v časti Štúdium/Predmety.

GCD ponúka žiakom veľa možností zapájať sa do aktivít najrôznejšieho typu. Viac informácií nájdete v časti Projekty a aktivity. Učebný plán nájdete na…

Charakteristika štúdia

NOVÉ: Všeobecný modul

Všeobecný modul  je univerzálnou  prípravou na štúdium na vysokej škole. Ide o vyvážený a rokmi overený vzdelávací program pre žiakov, ktorí už vedia, čím chcú byť,  alebo sa ešte len potrebujú rozhodnúť, aký vysokoškolský odbor budú študovať.

Priemerne 43% absolventov GCD študuje na vysokých školách ekonomického, učiteľského smeru a spoločenskovedného zamerania.

  Priemerne 27% absolventov GCD Vranov študuje odbory spojené s biológiou a chémiou.

Priemerne 25% absolventov GCD Vranov študuje vysokoškolské odbory informatického a technického zamerania.

Od školského roka 2023/2024 pripravujeme  pre všetkých žiakov  jeden spoločný Všeobecný modul s možnosťou rozšíreného štúdia: aj naďalej ponúkame možnosť rozšíriť svoje štúdium bez ohľadu na to, do ktorej triedy žiaci chodia:

Rozšírené štúdium chémie a biológie

Rozšírené štúdium informatiky 

Rozvoj finančnej gramotnosti

Rozvoj telesnej a športovej výchovy

Rozšírené štúdium chémie a biológie

Podporuje štúdium prírodných vied a je určený predovšetkým budúcim lekárom, lekárnikom, chemikom,  biológom, ekológom…

Je zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti a  bádateľských zručností. Zahŕňa voliteľný predmet v 1. – 3. ročníku  praktická chémia. V treťom ročníku majú žiaci na výber okrem iných aj kombinovaný seminár z chémie a z biológie – ide o nový seminár vytvorený špeciálne pre študentov – bio-chemikov.  V maturitnom ročníku odporúčame 6-hodinový seminár z biológie a 6-hodinový seminár z chémie + 2-hodinové cvičenia z chémie/matematiky.

Vedieme v ňom žiakov k tvorivému, logickému mysleniu, k samostatnému riešeniu problémov. Staviame na aktívnom prístupe žiaka k učeniu – študent sa nezameriava na pasívne osvojenie si obsahu, ale na hľadanie súvislostí, vzťahov, na experimentovanie od formulovania vlastnej hypotézy až po prezentovanie výsledkov svojho bádania. Darí sa nám to aj pomocou realizácie projektu  IT akadémia – Vzdelávanie pre 21storočie a vďaka novým bádateľsky orientovaným inovatívnym metodikám. Touto zmenou prístupu dosahujeme  zvyšovanie záujmu žiakov o prírodovedné predmety.

V  predmete chémia majú  žiaci  v každom ročníku okrem teoretických hodín aj   hodiny  predmetu Praktická chémia – ide o samostatný predmet, v ktorom žiaci realizujú výlučne laboratórne experimenty a merania. Partnerom tohto zámeru je od začiatku spoločnosť Bukóza Holding, a. s., vďaka ktorej  chemické laboratórium CHELAB disponuje novým digestorom a učebnicou experimentov  s pracovnými listami, ktorej odborným garantom je docent FCHPT STU Bratislava, spektrofotometrom, sušičkou, digitálnymi váhami, muflovou pecou…

Absolvent,  ktorý bude mať maturitu z takto rozšírenej chémie, bude považovaný za kvalifikovaného na prácu v chemickom laboratóriu spoločnosti Bukóza Holding, a. s.

BIOLAB je vybavený novými  modernými žiackymi  mikroskopmi, mikroskopom s integrovaným snímacím čipom s pripojením na notebook, spirometrom, meracími senzormi, ktoré umožňujú počítačom podporované merania a experimenty. Toto vybavenie sme získali tiež vďaka regionálnemu príspevku.  K modernému vybaveniu laboratória  patria rôzne senzory, sondy systému Vernier. Z množstva vzdelávacích aktivít biológie aspoň jeden príklad – Genetika na kolesách s garantom SAV. Modul BIO-CHE má navyše hodiny praktickej chémie v chemickom laboratóriu na rozvoj praktických a bádateľských zručností.

Rozšírené štúdium informatiky 

Odporúčame ho budúcim programátorom, IT-čkárom, ekonómom a všetkým, ktorí chcú rozvíjať svoju digitálnu gramotnosť. Zahŕňa voliteľný predmet v 1. – 3. ročníku  praktická informatika, zameraný na intenzívne zlepšovanie digitálnych zručností a vhodným doplnením je  seminár  z informatiky v 3. ročníku.V treťom ročníku majú žiaci na výber o. i. aj  seminár z informatiky. V maturitnom ročníku odporúčame vybrať si 6-hodinový seminár z informatiky a 6-hodinový seminár z matematiky/fyziky + 2-hodinové cvičenia z matematiky.

Počas troch rokov budú žiaci, ktorí s vyberú predmet praktická informatika,  prehlbovať a rozširovať svoje digitálne kompetencie smerom k programovaniu, robotike, počítačovej grafike… predovšetkým podľa schopností, potrieb a záujmov žiakov, ktorí si ho vyberú.  Dominantnou oblasťou našej gymnaziálnej informatiky je programovanie a algoritmické riešenie problémov bežného života a praxe, ale témami sú aj fungovanie počítačovej siete alebo vytváranie mobilnej appky, grafických prác…

  GCD vzdeláva v programovacom jazyku Python s využitím inovatívnych učebných materiálov z projektu IT-Akadémie. Na hodinách informatiky sa je k dispozícii 3D tlačiareň.

Vybavenie IT-učební je nové, tvorí ho systém ZERO Client, ktorý umožňujú veľmi efektívne vyučovanie a pružný kontakt učiteľa a žiaka.  Tvorí ho jeden server v učebni, ktorý je prepojený so všetkými študentskými počítačovými jednotkami. Vyučujúci má možnosť sledovať prácu všetkých žiakov v skupine na svojom monitore, môže s jednotlivcami aj so zvolenou skupinou komunikovať na diaľku četovaním, mikrofónom. Vyučovanie s týmto systémom je oveľa efektívnejšie ako v učebni c klasickými PC. Čo je ešte veľmi dôležité – Zero Client je ekofriendly-systém s minimálnym elektromagnetickým žiarením a zahrievaním, naše IT-učebne sú v súčasnosti zdravšie a čistejšie ako kedykoľvek predtým…

Rozvoj finančnej gramotnosti – cvičné školské firmy

Ponúkame ho budúcim ekonómom, manažérom a lídrom, všetkým, ktorí chcú nadobudnúť a rozvíjať svoje organizačné schopnosti, manažérske a líderské zručnosti a v osobnostnom rozvoji smerovať k tomu, aby sa stali manažérmi až lídrami. Na dosiahnutie týchto cieľov budú slúžiť cvičné školské firmy zastrešené voliteľným predmetom manažment v praxi. Súčasťou vzdelávacích aktivít bude mentoring a coučing žiakov podnikateľmi, stratupistami, ľuďmi z praxe. Predpokladáme spoluprácu niektorých cvičných firiem so študentmi z praktickej informatiky.
 
Spoločenskovedný seminár v 3. ročníku je priestor na rozvoj mäkkých zručností, osobnostný rozvoj a rozvoj komunikačných a prezentačných kompetencií žiakov, tímových aktivít.

Rozvoj telesnej a športovej výchovy

 Je určený predovšetkým pre aktívnych športovcov, ktorí chcú trénovať v mestských športových kluboch a zároveň chcú získať kvalitné vzdelanie. Športová príprava je voliteľný predmet, na ktorom bude so žiakmi pracovať profesionálny tréner.   Reprezentanti a športovci pôsobiaci v športových kluboch na Slovensku a  v zahraničí, majú možnosť študovať formou individuálneho  študijného plánu.