Praktická informatika

Praktická informatika  je doplnkový predmet určený predovšetkým záujemcom o informatiku, budúcim ITčkárom, inžinierom. Priemerne 24% absolventov GCD Vranov študuje vysokoškolské odbory informatického a technického zamerania.

Počas troch rokov budú žiaci, ktorí s vyberú predmet praktická informatika,  prehlbovať a rozširovať svoje digitálne kompetencie smerom k programovaniu, robotike, počítačovej grafike… Predmet nesúvisí priamo s učivom, ktoré sa preberá na povinných hodinách, bude postavený predovšetkým podľa schopností, potrieb a záujmov žiakov, ktorí si ho vyberú, pričom dominantným zameraním gymnaziálnej informatiky je programovanie. GCD vzdeláva v programovacom jazyku Python s využitím inovatívnych učebných materiálov z projektu IT-Akadémie.

Záujemcovia o informatiku si počas 4 rokov na GCD môžu „vyskladať“ svoje IT-vzdelávanie takto:

V 3. ročníku odporúčame budúcim IT-čkárom vybrať si seminár z informatiky a v maturitnom ročníku seminár,  cvičenia z informatiky.

Vybavenie počítačových učební je nové, tvorí ho systém ZERO Client, čo je jeden server v učebni spojený so všetkými študentskými počítačovými jednotkami. Vyučujúci má možnosť sledovať prácu všetkých žiakov v skupine na svojom monitore, môže s jednotlivcami aj skupinou komunikovať na diaľku písomne aj cez mikrofón. Vyučovanie s týmto systémom je oveľa efektívnejšie ako v učebni c klasickými PC. Čo je ešte veľmi dôležité – Zero Client je ekofriendly-systém s minimálnym elektromagnetickým žiarením a zahrievaním, naše IT-učebne sú v súčasnosti zdravšie a čistejšie…