Informatika

Naši vyučujúci

Ing. Peter Varga

Mgr. Jakub Šimko

Maximálny počet hodín spolu s voliteľnými predmetmi počas štúdia na GCD

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Informatika1214
Seminár z informatiky268
Cvičenia z informatiky22
Praktická informatika   2125
INF spolu19

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

V predmete informatika na pridaných hodinách si žiaci viac rozvinú počítačovú gramotnosť a programovanie. Nosnou časťou informatiky na našom gymnáziu je riešenie problémov pomocou počítača a algoritmické riešenie problémov bežného života a praxe. Na hodinách informatiky sa dozviete nielen to, ako sa tvoria 3D modely, ako funguje počítačová sieť, alebo ako sa vytvára program pre mobilné telefóny. Naučíte sa tiež programovať v programovacom jazyku Python. Samozrejme aj mnoho iného, ktoré si od nás vyžaduje pokrok. Žiaci majú možnosť si zvoliť v treťom ročníku seminár z informatiky, kde sa venujeme ďalšiemu programovaciemu jazyku, ale aj IoT zariadeniam. Žiaci sa učia v dvoch IT učebniach, vybavených novými počítačmi so systémom Zero Client, ktoré umožňujú veľmi efektívne vyučovanie a pružný kontakt učiteľa a žiaka.

Praktická informatika

Praktická informatika  je doplnkový predmet určený predovšetkým záujemcom o informatiku, budúcim ITčkárom, inžinierom. Priemerne 24% absolventov GCD Vranov študuje vysokoškolské odbory informatického a technického zamerania.

Počas troch rokov budú žiaci, ktorí s vyberú nepovinný voliteľný predmet praktická informatika,  prehlbovať a rozširovať svoje digitálne kompetencie smerom k programovaniu, robotike, počítačovej grafike. Predmet nesúvisí priamo s učivom, ktoré sa preberá na povinných hodinách, bude postavený predovšetkým podľa schopností, potrieb a záujmov žiakov, ktorí si ho vyberú, pričom dominantným zameraním gymnaziálnej informatiky je programovanie. GCD vzdeláva v programovacom jazyku Python s využitím inovatívnych učebných materiálov z projektu IT-Akadémie.

V 3. ročníku odporúčame budúcim IT-čkárom vybrať si seminár z informatiky a v maturitnom ročníku seminár, prípadne cvičenia z informatiky.

Vybavenie počítačových učební je nové, tvorí ho systém ZERO Client, čo je jeden server v učebni spojený so všetkými študentskými počítačovými jednotkami. Vyučujúci má možnosť sledovať prácu všetkých žiakov v skupine na svojom monitore, môže s jednotlivcami aj skupinou komunikovať na diaľku písomne aj cez mikrofón. Vyučovanie s týmto systémom je oveľa efektívnejšie ako v učebni c klasickými PC. Čo je ešte veľmi dôležité – Zero Client je ekofriendly-systém s minimálnym elektromagnetickým žiarením a zahrievaním, naše IT-učebne sú v súčasnosti zdravšie a čistejšie…

VOLITEĽNÉ PREDMETY

3. ročník

Seminár z informatiky 2h

Predmet  je určený pre žiakov, ktorí sa chcú rozvíjať v predmete informatika. Ide o rozširujúce učivo, ktoré sa zameriava na tvorbu web stránok, grafiky, animácie, hlbšie preskúmanie stavby počítača , robotiku, počítačové siete. Cieľom voliteľného predmetu je rozšíriť znalosti v oblasti digitálneho sveta okolo nás, spoznať fungovanie počítačov vyskúšať si tvorbu animácie krátkych filmov, 2D a 3D grafiky, stavbu počítačovej siete, robotiku…

4. ročník

Seminár z informatiky 6h

Obsahové zameranie: Predmet SEI nadväzuje na povinné vyučovanie z informatiky . V prvých troch rokoch žiaci prešli základné tematické celky. Tento predmet je určený pre tých žiakov, ktorí chcú maturovať z Informatiky.

Cieľom Tohto predmetu je zopakovanie vedomosti, ktoré nadobudli v priebehu štúdia informatiky  po dobu troch rokoch plus doplnenie informácií ktoré sú potrebné na  absolvovanie maturitnej skúšky.

Ciele predmetu:

Naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov.

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na tematické okruhy:

  • informácie a komunikácia prostredníctvom IKT,
  • postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie,
  • princípy fungovania IKT.

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_informatika_2019.pdf

Cvičenia z informatiky 

Z hľadiska profesijnej orientácie je predmet určený pre žiakov, ktorí si chcú prehlbovať svoje digitálne zručnosti, ale aj pre tých, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokých školách technického smeru a prírodovedného smeru. Odporúčame tento predmet aj tým študentom, ktorí majú záujem o rozšírenie vedomostí z danej oblasti. Absolvovanie predmetu je vhodnou prípravou pre štúdium na školách uvedeného typu. Získané vedomosti žiak využije v priebehu ďalšieho štúdia. Ukážky animácii študentov: