Matematika

Naši vyučujúci

RNDr. Brunovská Martina (apr. MAT-FYZ) m.brunovska@gcd.sk
Mgr. Sabová Michaela (apr. MAT-ANJ) m.sabova@gcd.sk
Mgr. Dzurjaninová Adela (apr.MAT-GEG) a.dzurjaninova@gcd.sk

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Matematika54413
Seminár z matematiky268
Cvičenia z matematiky
/Základy vyššej matematiky
22
MAT spolu21

„ Matematika je zároveň umenie i veda, je to elektrická zmes úžitku a tvorby, empirizmu a intuície.“
[J.Ewing]

„Matematika je istým druhom šialenstva…
Obrátená veta však vždy neplatí.“
[F. G. M. Eisenstein]

„Ak ľudia neveria, že matematika je jednoduchá, je to len preto, že si neuvedomujú, aký zložitý je život.“
[John von Neumann]

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Pri vyučovaní predmetu matematika prihliadame na súčasné potreby spoločnosti, a preto sa zameriavame na čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov na ich budúce uplatnenie v živote.
Na našej škole prevažná väčšina žiakov pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Zameriavame sa na vysoké školy technického charakteru, na ekonómiu, zahraničný obchod, management, medzinárodné vzťahy, informatiku a na humanitné odbory ( právo, psychológia, politológia, … ) s prihliadnutím na časť prijímacej skúšky z „logiky“.
Kladieme dôraz na numerické zručnosti a hľadanie postupov pri riešení problémových úloh, aby žiaci vedeli určiť stratégiu riešenia problému a zároveň mali radosť z nájdenia nového postupu, aj samotnú radosť z vyučovania. Nutné je učiť a viesť žiakov tak, aby mali schopnosť aj ochotu používať matematické modely myslenia, predovšetkým kritické myslenie, aby sa dobre rozvíjalo priestorové myslenie, logické myslenie, schopnosť odôvodňovania „prečo to tak platí“.
Chceme, aby študenti nadobudli schopnosť prezentovať to, čo sa naučili, schopnosť používať dôležité vzťahy, vytvoriť schémy a rozumieť im, spracovať informácie a pracovať s nimi. Nutné je nájsť priestor na vyučovacích hodinách na komunikáciu so žiakmi, vykonať hodnotenie a úplnú diskusiu daného problému.
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov, ktoré sa vyučujú v prvých troch ročníkoch:


1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
3. Geometria a meranie
4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
5. Logika, zdôvodenie, dôkazy.

VOLITEĽNÉ PREDMETY

3. ročník

Seminár z matematiky 2 h  

Seminár z matematiky v 3.ročníku patrí medzi voliteľné predmety. Seminár umožňuje nadobudnúť vyššiu úroveň vedomostí a zručností, je východiskom pre prípravu na maturitnú skúšku, ako aj pre ďalšie štúdium odborov, v ktorých je matematika profilovým predmetom. Obsah predmetu korešponduje s tematickými celkami uvedenými v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z  matematiky. 
Ciele predmetu:  

  • prehĺbiť a doplniť učivo získané v priebehu štúdia matematiky,
  • systematizovať prebrané učivo,  
  • osvojiť si nové pojmy, vzťahy medzi nimi a nové metódy práce.
Skupinová práca na seminári z matematiky v 3.ročníku


4.ročník

Seminár z matematiky 6h

Voliteľný predmet SEM je určený  študentom, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z matematiky a taktiež študentom, ktorí sa pripravujú na VŠ prírodovedného, technického a ekonomického zamerania.

V rámci tohto predmetu sa precvičujú, prehlbujú a systematizujú poznatky a vedomostí z 3 rôznych oblastí matematiky:

·      základy matematiky-čísla, premenná a počtové výkony s číslami; logika, zdôvodenie, dôkazy,

·      funkcie,

·      kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika

všetko v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky.

Žiak si volí súčasne SEM a CVM./na CVM sú doplnené ďalšie 2 oblasti matematiky.

    Na tomto predmete študenti  opakujú, precvičujú a upevňujú učivo matematiky (už z pozície študenta štvrtého ročníka).  Riešia čo najviac komplexných úloh, s dôrazom na vytváranie systému z osvojených poznatkov. Kľúčovým cieľom je zdôrazňovať vzájomné súvislosti jednotlivých oblastí matematiky.

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_matematika_2019.pdf

CVIČENIA Z MATEMATIKY 2 h
Voliteľný predmet CVM je určený  študentom, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z matematiky a taktiež študentom, ktorí sa pripravujú na VŠ prírodovedného, technického a ekonomického zamerania V rámci tohto predmetu sa dopĺňajú a prehlbujú témy z 2 oblasti matematiky:
•    PLANIMETRIA 
•    STEREOMETRIA
všetko v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky.
Žiak si volí súčasne SEM  a CVM.
Na tomto predmete študentom  zavádzame  nové pojmy a vzťahy k už známym poznatkom, objasňujeme ich vzájomné súvislosti na konkrétnych príkladoch rôznej náročnosti. Cieľom je aj  opakovať, precvičovať a upevňovať učivo (už z pozície študenta štvrtého ročníka) s dôrazom na vytváranie systému z osvojených poznatkov.

Základy vyššej matematiky 2h

Predmet Základy vyššej matematiky dopĺňa povinné vyučovanie matematiky v prvých troch ročníkoch o nový tematický celok – DIFERENCIÁLNY A INTEGRÁLNY POČET, ktorý poskytuje dôležitý matematický aparát pre ďalšie štúdium matematických disciplín na vysokých školách. Cieľom je  zaviesť nové pojmy a vzťahy k už známym pojmom, objasňovať ich vzájomné súvislosti na konkrétnych príkladoch rôznej náročnosti,  vytvoriť priestor pre nácvik komplexného prístupu k riešeniu úloh.

Odporúčame  žiakom, ktorí sa pripravujú na VŠ prírodovedného, technického a ekonomického zamerania,  ale aj nematematikom, ktorí potrebujú informácie o použití matematických metód bez hlbšieho štúdia matematiky (farmaceutická fakulta, vo fyzike na niektorých lekárskych fakultách, …).

UŽITOČNÉ ODKAZY:

Elektronická učebnica matematiky            

Interaktívne cvičenia z matematiky   

Pohodová matematika  

Pre úspešné zvládnutie maturitných skúšok je potrebná práca so zbierkami:

1 Diel

https://www.martinus.sk/?uItem=14943

https://ulozto.sk/file/8UgzxA1Kp/matematika-strednej-skoly-v-testoch-1-cast-pdf

2 Diel

https://www.martinus.sk/?uItem=23374

https://ulozto.sk/file/DVpVvNyfL/matematika-strednej-skly-v-testoch-2-cast-pdf

NAŠE AKTIVITY

Matematická olympiáda

Výrazné úspechy v histórii školy od r. 2000

2000 – 2003     Michal RJAŠKO

2006 – 2008     Michaela MOKCSAYOVÁ

2012 – 2013 Dominik DROZD – 1. miesto v krajskom kole MO kat.B  

2015  – 2016 Patrik SABOL – 2. miesto v krajskom kole MO kat. C

2016  – 2017 Patrik SABOL – 4. miesto v krajskom kole MO kat. B

Školský rok 2020/2021

Matúš Širák – I.C- účasť v krajskom kole MO kat .C

 Školský rok 2021/2022

Matúš Širák, Benedikt Fedor, Ondrej Lehončák- II.C- riešitelia MO kat. B

MATEMATICKÝ KLOKAN  

Do tejto súťaže sa zapájame dlhodobo. Súťaž sa pre svoj charakter teší mimoriadnej obľube zo
strany žiakov. 

Koordinátorom súťaže je RNDr. Brunovská