Anglický jazyk

Naši vyučujúci

PhDr. Maroš Mitrik, vedúci PK

PhDr. Slavomír Kmec

Mgr. Slavomíra Bilíková

Mgr. Katarína Kerestešová

 Mgr. Ľubomíra Magurová

 Mgr. Matúš Magura

Maximálny počet hodín spolu s voliteľnými predmetmi počas štúdia na GCD

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Anglický jazyk   (prvý CJ)  444416
Konverzačný seminár z anglického jazyka22
Konverzácia v anglickom (matur.) jazyku – úroveň B233
Jazykový seminár z angličtiny22
ANJ Spolu23

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Anglický jazyk sa stal neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, a preto je veľmi dôležité vedieť gramaticky správne a sebavedomo komunikovať.
Na hodinách anglického jazyka si žiaci upevňujú vedomosti získané na základnej škole a rozširujú ich o nové gramatické javy, novú slovnú zásobu a nové zručnosti pod vedením skúsených pedagógov, ktorí na škole vytvárajú príjemnú atmosféru bez stresu a strachu zo školy. Gramatika je častokrát pre mnohých strašiak, no tú si žiaci precvičujú aj pri tvorbe dialógov, simulácií či divadelných scénkach.
NUDIŤ SA URČITE NEBUDETE!
A nakoniec, v štvrtom ročníku si po absolvovaní maturitnej skúšky povieme, ZVLÁDLI SME TO, a s úsmevom na tvári si zaspomíname na humorné situácie, ktorým sa nie vždy dá vyhnúť, a ktoré boli súčasťou našich životov.

VOLITEĽNÉ PREDMETY

3. ročník

Konverzačný seminár z anglického jazyka 2h

O čom sa budeme učiť

Seminár z anglického jazyka bude hlavne o rozširovaní slovnej zásoby, tak potrebnej pre kvalitnú konverzáciu na témy, ktoré kopírujú potreby úspešne zvládnutej maturitnej skúšky. V maturitnom ročníku to potom bude “a piece of cake”, keďže budeme mať priestor hlavne na diskusie, dialógy, rolové hry a debaty.

A čo sa budeme učiť? Preberieme všetky dôležité témy cez fakty, názory a emócie tak, ako ich prináša život v duchu „understand and be understood“.

Pre koho je určený

Seminár je určený nielen pre tých tretiakov, pre ktorých bude anglický jazyk prvým maturitným jazykom, ale aj pre tých, ktorí si ho zvolia ako ten druhý. V prípade druhého maturitného jazyka žiaci absolvujú len ústnu časť maturitnej skúšky, a práve tento seminár im poskytne možnosť rozvíjať ich konverzačné a vyjadrovacie zručnosti. Zároveň im dodá dostatok istoty v rozhovoroch v anglickom jazyku s kýmkoľvek v budúcnosti.

Ako budeme pracovať

Budeme pracovať hlavne usilovne 🙂 Už spomínané formy ako diskusie, dialógy, rolové hry, opisy či skupinové diskusné „battles“ doplnia komplexnú jazykovú zdatnosť budúcich maturantov. Učebnica Maturita Solutions, ktorú budeme používať je doslova šitá na mieru špecifických požiadaviek na ústnu maturitnú skúšku na Slovensku.   

4.ročník

Konverzácia v anglickom jazyku 3h
Máte už dosť gramatických cvičení, čítania…? Potom je veľká šanca, že vás zaujmú aktivity v rámci predmetu Konverzácia v anglickom jazyku. Že je kritické myslenie dôležité? DEFINITELY YES! Práve tu je priestor na formulovanie, prezentovanie a obhájenie svojich názorov na aktuálne problémy súčasného sveta, ktoré sú obsiahnuté v konverzačných témach.
Nie ste komunikatívni? Máte zábrany rozprávať? NEBOJTE SA!
Jednotlivé aktivity sú formulované tak, aby žiaci v bezstresovej a tolerantnej atmosfére mohli a CHCELI vyjadriť svoje názory, argumentovať a učiť sa prijímať názory iných. a ústna maturita z “angliny“ už nebude problém.

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/anglicky_jazyk_b2_cp.pdf

Jazykový seminár z angličtiny 2h

O čom sa budeme učiť

Gramatika – večný hlavolam? Nemusí to tak byť, pretože na gramatickom seminári pre maturantov budeme riešiť prípravu na externú časť maturitnej skúšky. Ťažisková sekcia externého testu – používanie jazyka – je dôležitou časťou na ceste k úspešnému maturitnému výsledku. Prečo je v angličtine toľko časov, načo mi je tretí kondicionál a čo si kúpim za perfektový infinitív sú otázky, na ktoré bude vedieť odpovedať každý, kto si zvolí tento seminár. 

Pre koho je určený

Niekoľkoročné skúsenosti nás priviedli k ponuke seminára, ktorého cieľom je naplniť ambície našich maturantov Tento seminár by si mal zvoliť každý maturant, ktorý sám najlepšie vie, že v gramatike potrebuje niečo dobehnúť, aby ho to vo finále nedobehlo:-)  

Ako budeme pracovať

Na seminári budeme pracovať s odbornou literatúrou, autentickým materiálom a súčasnými zdrojmi. 2 hodiny za týždeň poskytujú dostatočný čas aj na otázky, na ktoré doteraz možno nebol priestor a čas a takisto na individuálny prístup k študentom. A verte, že aj gramatika vie byť krásna:)

NAŠE AKTIVITY

Na hodinách angličtiny nemusí byť vždy len nuda 

Viete, čo sú „divadielkos“? Tematicky rôzne dramatizácie – rozprávky, komédie, detektívky, romantické príbehy… v angličtine. 

Zábavné, poučné, inšpiratívne. 

Ani netušíte, koľko hereckých talentov je na GCD 🙂

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú Olympiády v anglickom jazyku a sú úspešnými riešiteľmi na okresných a krajských kolách, v medzinárodnej online súťaži Best In English náš maturant zo IV.B Dominik Tulach v školskom roku 2021/2022 konkurencii takmer 10 tisíc študentov obsadil 16. miesto a 3. na Slovensku, zapájame sa do súťaže v preklade Iuvenes Translatores a organizujeme odborné online webináre v anglickom jazyku.
Okrem toho sme v jazykovom module zrealizovali CLIL metódu vo výučbe dejepisu, to bolo cool.

Best In English 2023 na GCD

Tohtoročná štatistika Best In English je viac ohromujúca – viac ako 24 300 študentov zo 702 stredných škôl z 34 rôznych krajín sveta sa 16.11.2023 zapojilo do tejto medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku. Už tradične sme nesmeli chýbať ani my – už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú a podávajú kvalitné výkony. Online test je komplexným preverením vedomostí študentov z rôznych krajín a poskytuje tým porovnanie a konfrontáciu v širšom kontexte, keďže súťaže sa zúčastňujú stredoškoláci z celého sveta. V tomto roku sa zapojili hlavne druháci a tretiaci, ale aj prváci mali svoje zastúpenie. Koncom novembra sa dozvieme, ako sme dopadli v porovnaní so slovenskými školami, ale aj v porovnaní so zvyškom sveta .

PhDr. Maroš Mitrik, vedúci PK ANJ


Spolupráca s organizáciami


V rámci projektu Erasmus+ spolupracujeme s partnermi z Poľska, Turecka, Grécka, Litvy a Talianska – dali sme virtuálnu mobilitu s odbornými prednáškami v marci 2020, v októbri 2021 sme hostili partnerov na GCD, spolupracujeme aj s Ústavom experimentálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach, firmou iProbio a mali sme aj šťastie na amerického atašé z ambasády USA, ktorý prednášal našim študentom.

Projekt Erasmus+ – All Disease Begins In The Gut

Viac informácií nájdete v časti Projekty.