Hlavné aktivity a úspechy

Všetky informácie o našich aktivitách, projektoch a úspechoch nájdete v časti Štúdium a Projekty a aktivity.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – DofE

Sme DoFáCi – zapájame sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, zameranej na dosahovanie osobných cieľov a na osobný rozvoj. V minulom školskom roku sme dosiahli všetky tri úrovne – boli sme zlatí, strieborní aj bronzoví. Pracovať s vami budú traja výborní koordinátori DofE. Aj my dospelí využívame DofE na sebarozvoj –  dosiahli sme  diamantovú cenu DofE v líderskom vzdelávaní riaditeľov a koordinátorov DofE.

Dobrovoľníctvo

Klub mladých dobrovoľníkov Fénix – patrí k najobľúbenejším na škole a jeho aktivity sa zameriavajú na pomoc druhým. Medzi jeho aktivity patria aj vlastné dobrovoľnícke akcie: vianočný a  valentínsky program napríklad pre nemocnice, komunitné centrum, škôlky. Naši dobrovoľníci si svojou aktivitou získavajú vlastné finančné prostriedky na svoje aktivity a na našu klubovňu. Vďaka projektu Sadíme pre budúcnosť naši dobrovoľníci skrášľujú aj okolie školy a vytvárajú oddychové zóny

Partneri KMD:

Detská organizácia Fénix

Komunitné centrum v Čemernom

Únia nevidiacich a slabozrakých

Liga za duševné zdravie

Liga proti rakovine

Slovenský zväz sklerózy multiplex

Unicef

Komunitné centrum v Čemernom

ZŠ pre deti s telesným postihnutím.

Ďalšie príležitosti

  • aktívna žiacka školská rada – školský parlament – je príležitosť na rozvíjanie líderských a organizačných schopností našich žiakov,
  • spolupracujeme s vysokými školami a SAV. Organizujeme semináre a stretnutia s vedcami…,
  • vydávame elektronický školský časopis Gymsurfer,
  • naše krúžky – so zameraním na predmetové olympiády a súťaže, dobrovoľnícke krúžky a dobrovoľnícky klub Fénix, športové krúžky a krúžky pre voľnočasové aktivity,
  • každoročne organizujeme ples, imatrikulačný večierok, DOD, lyžiarsky, turistický, branecký kurz, vzdelávacie exkurzie po Slovensku aj do zahraničia…
  • máme klubovňu s knižnicou, vlastnú školskú jedáleň a bufet…
Naše veľké úspechy v posledných rokoch:

Best in English – 3. miesto v SR

Hodžov novinový článok – 1. miesto v SR

Výroba papiera zo slamy – projekt úspešný na súťaži chemikov v Rakúsku

Európsky deň jazykov – 1. miesto celoslovenské kolo

Živá klasika – prednes v ruskom jazyku  1. miesto

Olympiáda v ruskom jazyku 2019, 2020, 2022 – úspešný riešiteľ na celoslovenskej úrovni, 4. miesto

Jazykový kvet, Ruské slovo 2018,2019, 2020, 2021, 2022  – 1 miesto krajské kolo, 1. miesto celoslovenské kolá – recitácia poézie a j prózy, spev v ruskom jazyku,

Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku – 3. miesto

Medzinárodný Puškinov konkurz –  1. miesto na medzinárodnom kole

Jazykový kvet – recitácia v nemeckom jazyku 2019, 20 – 1. miesto celoslovenské kolo

FYKOS –  úspešné riešiteľstvo – fyzikálny korešpondenčný seminár

Matematický klokan – úspešný riešiteľ celoslovenské kolo

Olympiáda zo slovenského jazyka – celoslovenské umiestnenia

Olympiáda podnikový hospodár – EU Bratislava -úspešní riešitelia celoslovenské kolo,

RoboRAVE International 2018 v Novom Mexiku – 4. miesto

RoboRAVE International 2019 v Číne – bez umiestnenia po postupe z prvého miesta v SR

RoboRAVE International 2019 v Poľsku – 1.miesto

Festival vedy a techniky AMAVET 2018, 2019 – celoslovenské ocenenia poroty,

LaBák.net – AMAVET súťaž 2020 – 1. miesto kat. A

Okrem toho dosahujú naši študenti prvenstvá v predmetových olympiádach a ďalších súťažiach na krajskej aj celoslovenskej úrovni.