Biológia

Naši vyučujúci

RNDr. Želmíra Bertová

Mgr. Ľubomíra Magurová

Maximálny počet hodín spolu s voliteľnými predmetmi počas štúdia na GCD

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Biológia2327
Kombinovaný seminár
z biológie a chémie
1/11
Seminár z biológie66
BIO spolu14

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Biológia je vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom živej prírody. S touto krásnou a k bádaniu inšpirujúcou vedou, ktorá rozvíja prírodovednú gramotnosť, sa študenti nášho gymnázia stretávajú v priebehu prvých troch rokoch štúdia. Cieľom predmetu je viesť študentov  k prírodovednému poznaniu, k hľadaniu zákonitých súvislosti, k pochopeniu prírodných javov a procesov  tak, aby ich mohli využívať v praxi.  

Na hodinách biológie sa učíme spoznávať svet okolo nás.

Prečo je ťažké zmraziť bunky? Sú antibiotiká všeliekom? Ako dlho budem zdravý?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadáme spolu so  žiakmi  odpoveď a popritom vstupujeme do tajov cytológie, botaniky , zoológie, ekológie,  ale aj anatómie a genetiky. Vedieme žiakov k tvorivému a logickému mysleniu, k samostatnému riešeniu problémov. Naše gymnázium podporuje štúdium prírodných vied a odporúča venovať sa biológii do hĺbky predovšetkým budúcim lekárom, lekárnikom, chemikom, biológom, ekológom.

VOLITEĽNÉ PREDMETY

3. ročník

Kombinovaný seminár z biológie a chémie 2h

O čom sa budeme učiť v predmete biológia

Hneď na úvod si zadefinujeme genetické pojmy (dedičnosť, chromozóm, nukleová kyselina, dedičná informácia, gén, alela, kríženie), aby sme následne pochopili význam prenosu dedičnej informácie z pohľadu genetiky. Zvládneme vysvetliť podstatu pohlavného a nepohlavného rozmnožovania z pohľadu dedičnosti, a tak si uvedomiť význam štúdia genetiky.  V rámci týchto hodín sa pozrieme na problematiku génového inžinierstva, na hoaxy v genetike, zistíme, či by sme mohli byť vhodným modelovým organizmom, vyskúšame izoláciu DNA a ukážeme si jej zložitú cestu až k proteínom. Našou úlohou bude ovládať rôzne problematiky či už z teoretického hľadiska, ale dokázať zaujať stanovisko aj v praktickom ponímaní genetiky, prehĺbiť komunikačné schopnosti, identifikáciu problémov, navrhovanie riešení a schopnosť ich riešiť.

O čom sa budeme učiť v predmete chémia

Predmet rozvíja vedeckú a digitálnu gramotnosť žiakov. Zameriame sa na opakovanie a upevnenie vybraných tematických celkov učiva 1. až 3. ročníka prostredníctvom pracovných listov a metodík navrhnutých v rámci projektu IT akadémia. Metodiky  majú bádateľský charakter a vhodne dopĺňajú štátny vzdelávací program. Uskutočníme niekoľko chemických experimentov so sondami meracieho systému Vernier, ktorý umožňuje prevádzať počítačom podporovaný experiment. Vytvoríme grafické závislosti a nájdeme odpovede na otázky.

„Prečo v zime cestári posypávajú povrch vozovky soľou?“,

„Kedy treba pridať soľ do vody ak nechceme strácať čas pri varení cestovín?“,

„Ak dáme do mrazničky dve rovnaké nádoby s rovnakým množstvom vody, ale do jednej z nich pridáme soľ. V ktorej nádobe voda skôr zamrzne?“,

„Ako soľ ovplyvňuje teplotu topenia a teplotu varu vody?“.

Spoznáme chemickú podstatu fungovania dialýzy,  acidobázickej titrácie, … spôsoby ako ovplyvňovať rýchlosť chemických reakcií …. .

Cieľom predmetu je tiež umožniť žiakom realizovať vlastné projektové práce a prezentovať ich.

Pre koho je seminár určený?

Žiakom 3. ročníka, ktorí zvažujú pokračovať v štúdiu chémie na seminároch vo 4.ročníku a tiež tým, ktorí sa o predmet chémia iba nezáväzne zaujímajú. Predmet je vhodný pre všetkých študentov, ktorí majú záujem o hlbšie poznatky z genetiky. Tento seminár  môže pomôcť rozhodnúť sa ísť maturovať z biológie, resp. rozhodnúť sa, či sa venovať práve prírodným vedám, medicíne alebo iným príbuzným odborom, a tak začať prípravu na prijímacie pohovory na univerzity.

Ako budeme pracovať?

V skupinách, ale aj individuálne (podľa dostupnosti meracích sond a meracích zariadení), využijeme rozhovor a vzájomnú diskusiu, prednášku, výklad. skupinovú prácu, prácu na projektoch, individuálnu formu práce, výklad s podporou PC – prezentáciu (PowerPoint), využitie počítačovej animácie, čítanie s porozumením a prácu s odborným textom.

4. ročník

Seminár z biológie

O čom sa budeme učiť?

   Prečo je ťažké zmraziť bunky? Sú antibiotiká všeliekom? Ako dlho budem zdravý? Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadáme spolu so žiakmi odpoveď na seminári z biológie a popritom vstupujeme do tajov cytológie, botaniky , zoológie, ekológie, ale aj anatómie a genetiky. Snažíme sa   viesť študentov k prírodovednému poznaniu, k hľadaniu zákonitých súvislosti, k pochopeniu prírodných javov a procesov tak, aby ich mohli využívať v praxi. Na hodinách  sa učíme spoznávať svet okolo nás.

Rozsah preberaného učiva zodpovedá príprave na úspešné absolvovanie maturitnej skúšky  v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. Zvládnutie rozsahu učiva poskytuje výborné východisko pre úspešné štúdium odborov na vysokých školách, v ktorých je biológia profilovým predmetom.

Pre koho je určený?

Predmet je určený pre všetkých študentov, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z biológie a na prijímacie pohovory z tohto predmetu, napr. na lekársku, veterinárnu, prírodovedeckú, farmaceutickú, lesnícku fakultu, na štúdium psychológie a ďalšie vysoké školy.

Ako budeme pracovať?

Individuálna práca, skupinová práca, výkladové hodiny  prepojené s diskusiou, biologické experimenty, prezentácia vlastnej práce v podobe projektov či powerpointových prezentácií

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_biologia_2019.pdf

Maturitná skúška

Maturita z biológie má ústnu formu a prebieha pred trojčlennou odbornou komisiou. Komisiu spravidla tvoria dvaja učitelia z domácej školy a predseda z inej strednej školy. Študent si vyberá z 30 – tich zadaní. Každé zadanie sa skladá z troch úloh. 

Charakteristika úloh maturitných zadaní: 

  • Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na reprodukciu a pochopenie stanoveného učiva (prevláda forma monológu).

  • Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na porozumenie a hodnotenie poznatkov – špecifický transfer (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

  • Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, na interpretáciu pozorovaní a pokusov s dôrazom na schopnosť samostatne a tvorivo riešiť.

Biologická učebňa

Naša cesta poznávania je úspešná aj vďaka veľmi dobrému  vybaveniu biologickej učebne, ktorá disponuje novými  modernými žiackymi  mikroskopmi, mikroskopom s integrovaným snímacím čipom s pripojením na notebook, binokulárnymi lupami, spirometrom, meracími senzormi, ktoré umožňujú počítačom podporované merania a experimenty, anatomickými modelmi, kolekciou trvalých preparátov a notebookmi.

Učebnice

Učebnice, ktoré používame v predmete biológia.

NAŠE AKTIVITY

Spolupracujeme  s rôznymi organizáciami a odborníkmi:

  • Červený kríž
  • Nemocnica Vranov nad Topľou

  • Regionálny ústav zdravia

  • Prírodovedecká  fakulta UPJŠ

  • Prírodovedecká  fakulta UK

  • SAV

  • Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV 

  • Ústavu experimentálnej onkológie 

  • Liga proti rakovine

  • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

  • väzenský psychológ, súdny lekár…… 

Aj vďaka tejto spolupráci pripravujeme  zaujímavé prednášky, workshopy, vedecké
dielne. 

Zapájame sa  do projektu PF UK v Bratislave – Genetika na kolesách https://www.genetikanakolesach.sk/.
V rámci tohto projektu je zriadené tzv. mobilné laboratórium, ktoré zabezpečuje prístrojové  a materiálne vybavenie
experimentov.

            Aktuálne sa študenti zapájajú do série online prednášok organizovaných Katedrou genetiky  PF UK  v Bratislave, ktoré sú realizované
prostredníctvom MS Teams ako tzv. live events. 

Zaujímavé odkazy

www.oskole.sk www.biopedia.sk www.equark.sk

https://www.nvr.sk/akcie/vedecke–dielne–onkologia–2022/

Kontaktujte  nás

*Môžete nám ponúknuť akúkoľvek formu spolupráce využiteľnú vo vyučovaní biológie?

*Pracujete v biologických oboroch a môžete zaistiť v mieste Vášho pracoviska exkurziu? 

*Máte akúkoľvek otázku alebo pripomienku k vyučovaniu biológie na našom gymnáziu? Kontaktujte nás na adrese z.bertova@gcd.sk

Dňa 14. 2. 2022 sa rozbehla už druhá séria online prednášok na vybrané témy  z genetiky pod názvom GENETIKA NA KOLESÁCH.
Organizátorom je Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. Študentov čakajú zaujímavé témy, ktoré im odkryjú zákutia tohto vedného odboru.
Na prvej prednáške s názvom Ako vyskúmať nevyskúmané sa študenti dozvedeli o princípoch najpoužívanejších metód, o ktoré sa genetici a molekulárni biológovia opierajú vo svojom výskume, ale môžu byť využívané aj pri diagnostike ochorení, kontrole potravín, genealogických štúdiách, v archeológii a ďalších disciplínach.
Prednášajúcou bola RNDr. Regina Sepšiová, PhD.  Už teraz sa tešíme na ďalšiu prednášku s názvom Ako sa stať modelom … v biológii?.
V spolupráci s doktorandmi a zamestnancami Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV realizujú na gymnáziách  a stredných školách po celom Slovensku cyklus edukačnopopularizačných prednášok Vedecké dielne – Onkológia (https://www.nvr.sk/akcie/vedecke-dielne-onkologia-2022/).
Touto aktivitou vyjadrujú svoju podporu globálnemu hnutiu Svetový deň proti rakovine, ktoré je v roku 2022 a nasledujúcich dvoch rokoch 2023 a 2024 zastrešené motivačným heslom #CloseTheCareGap Starostlivosť patrí všetkým (https://www.worldcancerday.org/close-care-gap).
Aj naši študenti – seminaristi sa zapojili  do bloku  prednášok v trvaní približne jednej  vyučovacej hodiny.  Následne im boli k dispozícii prednášajúci na on-line diskusiu. Jedným z  hlavných cieľov prednášok  je aktívne šírenie povedomia o rakovine a informovať študentov o dôležitosti a aktuálnosti výskumu v oblasti onkológie na Slovensku.  Druhým zámerom samotných prednášok je inšpirovať študentov po celom Slovensku k štúdiu medicíny, prírodných, ale aj spoločenských a technických vied a vzbudiť v nich zvedavosť a záujem o vzdelanie, či už v oblasti onkológie, alebo vedy a techniky ako takej.