Chémia

Naši vyučujúci

Mgr. Iveta Pribulová (FYZ-CHE)

RNDr. Silvia Konečná (FYZ-CHE)

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Chémia3227
Kombinovaný seminár
z biológie a chémie
1/11
Seminár z chémie66
Cvičenia z chémie22
Voliteľný predmet Praktická chémia2125
CHE spolu21

CHARAKTERISTIKA PREDMETU       

Predmet chémia na GCD vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ŠVP ISCED 3A. Zohľadňuje tiež hierarchiu poznávacieho cyklu, podľa ktorej si postupne pamätáme  

✓10%  z tohočo čítame
✓ 20%  z tohočo počujeme
✓ 30%  z tohočo vidíme
✓ 50%  z tohočo počujeme a vidíme
✓ 70% z tohočo hovoríme
✓ 90%  z tohočo vykonáme.

Experiment je teda základom poznania a predstavuje neoddeliteľnú súčasť výučby chémie na školách. Vzdelávanie predmetu chémia sme preto na GCD obohatili predmetom praktická chémia pre žiakov so zvýšeným záujmom o štúdium chémie. 

Naším cieľom je naučiť žiakov: 

  • používať správnu chemickú symboliku, triediť a usporadúvať pojmy podľa logických súvislostí, používať odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov, prehĺbiť si a rozšíriť poznatky o látkach dôležitých pre život, naučiť sa diferencovať informácie o použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve atď. Z odborného chemického hľadiska, z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, hlbšie porozumieť chemickým javom a procesom prebiehajúcim v prírode aj technickej praxi,
  • osvojiť si a uplatňovať zásady bezpečnej práce s látkami, realizovať pozorovania, merania a experimenty pri skúmaní chemických javov,
  • analyzovať problémy, aplikovať a spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie s inými vednými odbormi, riešiť nastolené problém.

Naši milí prváci pri základných separačných metódach – filtrácia, destilácia, …

Oblasti, v ktorých študentov v rámci predmetu chémia vzdelávame zohľadňujú vzdelávací štandard ŠVP pre gymnázia ISCED 3A: 

·      Bezpečnosť práce 

·      Sústavy látok, pozorovanie a experiment 

·      Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov 

·      Anorganické zlúčeniny a základy ich názvoslovia, chemická väzba 

·      Chemické reakcie, chemické rovnice

·    Prvky a ich anorganické zlúčeniny 

·     Organické látky, uhľovodíky

·      Uhľovodíky dôležité v praxi 

·      Deriváty uhľovodíkov 

·      Látky v živých organizmoch

Praktická chémia

Realizáciu predmetu Praktická chémia umožnila spolupráca a finančná podpora od spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. a tiež spolupráca s Doc. Milanom Vrškom z FCHPT STU BA, ktorý je autorom obsahu učebných skrípt používaných v danom. Týmto predmetom potešíme študentov, ktorí majú chuť experimentovať, ktorí majú radi zábavnú a farebnú chémiu a popri tom chcú pracovať v tíme. Naším cieľom je získať žiakov pre chémiu, nebáť sa jej, ukázať, že chemicky čisté látky sú všade okolo nás, vo všetkých materiáloch ktoré nás obklopujú … v dreve, plastoch, papieri, v pracích prostriedkoch, v rastlinách (zemiakoch, listoch, kvetoch…).

Učíme žiakov, ako tieto látky získať resp. dokázať ich prítomnosť v danom biologickom materiáli. Poukazujeme na dôležitosť recyklácie materiálov a využívame k tomu aj veľmi jednoduché pokusy.  Získavame voňavé esencie, recyklujeme papier, vyrábame lepidlo.

K tomu všetkému je potrebné vedieť si skonštruovať aparatúru, nájsť spôsob „Ako to urobiť?“. Preto pracujeme s korkovrtmi, ohýbame sklo a staviame potrebné aparatúry, varíme, „cedíme“ teda filtrujeme, lisujeme, sušíme, titrujeme… (viď. fotodokumentácia v závere).

Študenti  majú možnosť získať zručnosti v oblasti všeobecnej a analytickej chémie, elektrochémie, anorganickej i organickej chémie a tiež biochémie. 

Tento prakticky zameraný predmet je určený žiakom, ktorí chcú v budúcnosti študovať medicínu, farmáciu a rôzne iné chemicko-technologické odbory. Zohľadňujeme požiadavky a vývoj spoločnosti, preto sa snažíme podľa aktuálnych možností vnášať IT technológie do vyučovacieho procesu a prepájať chemické pokusy prostredníctvom meracieho systému Vernier resp. spektrofotometra s počítačom.

VOLITEĽNÉ PREDMETY

3.ročník

Kombinovaný seminár z biológie a chémie 2h

O čom sa budeme učiť v predmete biológia

Hneď na úvod si zadefinujeme genetické pojmy (dedičnosť, chromozóm, nukleová kyselina, dedičná informácia, gén, alela, kríženie), aby sme následne pochopili význam prenosu dedičnej informácie z pohľadu genetiky. Zvládneme vysvetliť podstatu pohlavného a nepohlavného rozmnožovania z pohľadu dedičnosti, a tak si uvedomiť význam štúdia genetiky.  V rámci týchto hodín sa pozrieme na problematiku génového inžinierstva, na hoaxy v genetike, zistíme, či by sme mohli byť vhodným modelovým organizmom, vyskúšame izoláciu DNA a ukážeme si jej zložitú cestu až k proteínom. Našou úlohou bude ovládať rôzne problematiky či už z teoretického hľadiska, ale dokázať zaujať stanovisko aj v praktickom ponímaní genetiky, prehĺbiť komunikačné schopnosti, identifikáciu problémov, navrhovanie riešení a schopnosť ich riešiť.

O čom sa budeme učiť v predmete chémia

Predmet rozvíja vedeckú a digitálnu gramotnosť žiakov. Zameriame sa na opakovanie a upevnenie vybraných tematických celkov učiva 1. až 3. ročníka prostredníctvom pracovných listov a metodík navrhnutých v rámci projektu IT akadémia. Metodiky  majú bádateľský charakter a vhodne dopĺňajú štátny vzdelávací program. Uskutočníme niekoľko chemických experimentov so sondami meracieho systému Vernier, ktorý umožňuje prevádzať počítačom podporovaný experiment. Vytvoríme grafické závislosti a nájdeme odpovede na otázky.

„Prečo v zime cestári posypávajú povrch vozovky soľou?“,

„Kedy treba pridať soľ do vody ak nechceme strácať čas pri varení cestovín?“,

„Ak dáme do mrazničky dve rovnaké nádoby s rovnakým množstvom vody, ale do jednej z nich pridáme soľ. V ktorej nádobe voda skôr zamrzne?“,

„Ako soľ ovplyvňuje teplotu topenia a teplotu varu vody?“.

Spoznáme chemickú podstatu fungovania dialýzy,  acidobázickej titrácie, … spôsoby ako ovplyvňovať rýchlosť chemických reakcií …. .

Cieľom predmetu je tiež umožniť žiakom realizovať vlastné projektové práce a prezentovať ich.

Pre koho je seminár určený?

Žiakom 3. ročníka, ktorí zvažujú pokračovať v štúdiu chémie na seminároch vo 4.ročníku a tiež tým, ktorí sa o predmet chémia iba nezáväzne zaujímajú. Predmet je vhodný pre všetkých študentov, ktorí majú záujem o hlbšie poznatky z genetiky. Tento seminár  môže pomôcť rozhodnúť sa ísť maturovať z biológie, resp. rozhodnúť sa, či sa venovať práve prírodným vedám, medicíne alebo iným príbuzným odborom, a tak začať prípravu na prijímacie pohovory na univerzity.

Ako budeme pracovať?

V skupinách, ale aj individuálne (podľa dostupnosti meracích sond a meracích zariadení), využijeme rozhovor a vzájomnú diskusiu, prednášku, výklad. skupinovú prácu, prácu na projektoch, individuálnu formu práce, výklad s podporou PC – prezentáciu (PowerPoint), využitie počítačovej animácie, čítanie s porozumením a prácu s odborným textom.

4. ročník

Seminár z chémie 6h

O čom sa budeme učiť?

Upevníme, rozšírime a precvičíme obsah učiva 1. až 3. ročníka, podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie.

Obsah učiva vychádza z potrieb objavovať v prírode chemické deje, vzťahy medzi nimi a vysvetľovať ich príčiny. Rozdiskutujeme, akým spôsobom sa dá priebeh chemických dejov ovplyvňovať v súvislosti s riešením praktických problémov.

V rámci týchto hodín zrealizujeme aj výpočty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou chémie a tiež odporúčané experimenty, ktorými adekvátne doplníme stanovený obsah a ktoré následne žiaci odprezentujú aj na maturitnej skúške.

Seminár z chémie poskytne dostatok príležitostí k tomu, aby žiaci pochopili, že bez základných vedomostí o látkach a ich reakciách sa dnes človek nezaobíde takmer v žiadnej oblasti svojej činnosti a že je nevyhnutné mať ich kvôli ochrane životného prostredia i vlastného zdravia.

Pre koho je seminár určený?

Žiakom 4. ročníka, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku a tiež na prijímacie pohovory na lekárskych, farmaceutických, prírodovedeckých, veterinárnych, chemicko-technologických fakultách a i. .

Ako budeme pracovať?

Individuálne, v skupinách, zrealizujeme experimenty, budeme diskutovať, viesť rozhovor, prednášku.

Link na cieľové požiadavky:

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_chemia_2019.pdf

Cvičenia z chémie 2h

O čom sa budeme učiť?

Nadviažeme na obsah učiva predmetu „Seminár z chémie“ a rozšírime ho o obsah, ktorý vychádza z platných testovníc k prijímacím pohovorom na VŠ v rámci SR a ČR. Budeme riešiť náročnejšie testové úlohy a príklady s ohľadom na požiadavky k prijímacím pohovorom podľa potrieb študentov. Tu poukážeme na dôležitosť medzipredmetových vzťahov. Že aj v chémii je potrebné vedieť pracovať s kvadratickou rovnicou, poznať lineárnu, exponenciálnu a logaritmickú funkciu….Budeme sa zapodievať pojmami ako sú napr. difúzia a osmóza, osmotický tlak v roztokoch, entropia, Gibbsova energia, naučíme sa predpovedať ktoré deje v prírode sú samovoľné príp. nesamovoľné, vysvetlíme čo znamená „poriadok reakcie“…

Pre koho je seminár určený?

Predmet je určený žiakom 4. ročníka, ktorí sa pripravujú na prijímacie pohovory na lekárskych, farmaceutických, prírodovedeckých, veterinárnych, chemicko-technologických fakultách a i.

Ako budeme pracovať?

Individuálne, v skupinách, budeme diskutovať, viesť rozhovor, prednášku…

Zaujímavé linky

a) Učebnice chémie v elektronickej podobe
Chémia pre 2.ročník gymnázia
https://cloud7r.edupage.org/cloud/chemia_2_sjl.pdf?z%3AzxlkM%2FMkW9J19um5PEcHgKfyz%2Fv4PY vxajC%2BazPLoruNK7X5py%2BI%2FpvaWRdg9oHp
Chémia pre 3.ročník gymnázia
https://cloud8r.edupage.org/cloud/chemia3roc.pdf?z%3AjhZTQxkNrDPqBnFdkQkf89BDeVnE3%2F02WY LIjULPfwB%2BkBQXvuQRf6t3ItT3h2NH
b) Multimediálna učebnica chémie
http://e-chembook.eu/

c) Precvičovanie učiva chémie
https://e-testy.sk/

d) Mobilné aplikácie
Periodická Tabuľka 2021
https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime&hl=sk&gl=GB
Iné odkazy na interaktívnu PTP
https://ptable.com/?fbclid=IwAR2IVFbbBCaNeEH7Rwb4ZaH5wVlWpus92r2xV1MaVjJghYGDhV3tJnIu HcQ#Vlastnosti
https://www.chemickeprvky.cz/ dokument/tps://www.schoolmykids.com/learn/periodic-table-of-elements
Aplikácia „Beaker“, dostupná na:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=sk&gl=GB

e) Videá s pokusmi http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/index.htm https://studiumchemie.cz/experiment/, https://ourwonders.eu/chemia/index.html, http://www.virtual-lab.sk/videozaznamy.html, https://www.youtube.com/user/VideosChemWeb/videos

Fotodokumentácia k vyučovacím hodinám predmetu Praktická chémia

Meranie absorbancie elektromagnetického žiarenia rôznych látok pomocou spektrofotometra – spektrofotometria

Vyrobená esencia z levandulového kvetu

Redukujúce a neredukujúce sacharidy

výroba recyklovaného papiera a jeho farbenie

Kryštalizácia

Faraónov had

Sublimácia

Ako vplýva soľ na topenie ľadu