Prečo práve GCD

✓ … sme výborní v príprave žiakov na vysokoškolské štúdium,

✓ …ponúkame nielen kvalitné vzdelávanie, ale aj hodnotovo a prosociálne zamerané aktivity,

✓ …záleží nám na rozvoji každého z Vás: sebarozvoj a rozvoj softskills sú súčasťou vzdelávania na GCD,

✓ …ponúkame veľmi veľa možností na sebarealizáciu –  predmetové súťaže a olympiády, dobrovoľníctvo,  DofE, tvorbu a organizovanie aktivít pre školu aj pre partnerské organizácie (nemocnice, komunitné centrum, škôlky, školy…), krúžky…

✓ …školská psychologička ponúka podporu pri osobnostnom rozvoji, pri tom, ako sa efektívne učiť, pri tvorbe pozitívnej klímy v triede…,

✓ …vzťahy učitelia – žiaci sú postavené na partnerstve a na vzájomnom rešpekte…

Spolu vytvárame komunitu GCD.

Naše priority

  • rozvoj poznávania žiakov prepájame s rozvojom schopností efektívneho učenia sa a sebahodnotenia, s rozvíjaním vôľových vlastností a  vytrvalosti,
  • rozvoj bádateľských zručností, kritického myslenia a prirodzenej zvedavosti sú rovnako dôležité ako teória,
  • systematicky pracujeme na rozvíjaní samostatnosti žiakov a preberaní zodpovednosti za seba – aj formou individuálnych a tímových projektov a seminárnych prác, rozvoj sebahodnotenia,
  • otvorenosť, korektnosť, spolupráca sú súčasťou našej každodennej školskej praxe.

Náš hlavný cieľ

  • systematicky pracujeme na rozvíjaní samostatnosti žiakov a preberaní zodpovednosti za seba – aj formou individuálnych a tímových projektov a seminárnych prác, rozvoj sebahodnotenia,
  • otvorenosť, korektnosť, spolupráca sú súčasťou našej každodennej školskej praxe.
Štúdijná oblasťZapísaní absolventiPrijatí v %
IKT1314,95
Technické odbory55,75
Prírodovedecké odbory66,9
Lekárske fakulty89,2
Farmácia33,5
Ošetrovateľstvo66,9
Ekonomické odbory89,2
Učiteľstvo1921,8
Právo66,9
Iné spoločenské vedy89,2
Psychológia22,3
Neprijatí na VŠ/nezistení33,5
Z toho zahraničné štúdium22,3
Spolu záujemcov GCD o VŠ87100