Občianska náuka

Naši vyučujúci

Mgr. Anna Kovaľová  (OBN – ETV) 

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Občianska náuka123
Spoločenskovedný seminár22
Seminár z občianskej náuky66
Nepovinný voliteľný predmet
Manažment v praxi – cvičná firma
2125
OBN spolu16

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Predmet je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a začleňovať sa do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje žiakov so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia. Predmet sa vyučuje ako povinný, v 2. ročníku 1 hodina týždenne, kde sa vyučujú Základy psychológie a v 3.ročníku 2 hodiny týždenne, kde vyučujeme Základy ekonómie a ekonomiky a Základy práva a ochrany spotrebiteľa.
Voliteľný predmet  vo 4. ročníku.  
Záujemcovia o maturitnú skúšku z OBN, respektíve tí, čo si chcú rozšíriť poznatky zo spoločenskovednej oblasti si môžu vo 4. ročníku zvoliť 4-hodinový voliteľný predmet Občianska náuka, kde sa vyučujú Základy filozofie a Základy sociológie, 2-hodinový voliteľný predmet Ekonomika a právo, kde rozširujeme nadobudnuté vedomosti v oblasti ekonomiky, ekonómie a práva nadobudnuté v 3. ročníku a 2-hodinový predmet Politológia a národné dejiny, kde rozoberáme Základy politológie, všeobecný prehľad a národné dejiny.
Popri klasickej výučbe sa využívajú aj iné formy vyučovania, napr. besedy s odborníkmi  /politikmi, psychológom, mediátorom, ekonómom, prokurátorom, online rozhovory s europoslancami a pod. Už niekoľko rokov spolupracujeme aj s Prešovskou univerzitou v Prešove a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, najmä s katedrou politológie a katedrou práva, ktoré ponúkajú našim žiakom rôzne zaujímavé prezentácie, besedy a workshopy o aktuálnych témach našej spoločnosti, akými sú napr. EU, migrácia, extrémizmus a pod. Sme otvorení akejkoľvek ponuke, ktorá môže obohatiť spoločenskovedný rozmer osobnosti našich žiakov – napr. spolupráca s aktivistami OSN, Amnesty international, Okresnou knižnicou, Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou atď.

VOLITEĽNÉ PREDMETY

3. ročník

Spoločenskovedný seminár 2h

Predmet je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov / formou seminárnych prác, rozvojom kritického myslenia, diskusiami a zapájaním sa do spoločenskovedných súťaží. Cieľom je vedieť získavať informácie, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, na základe získaných informácií vedieť formulovať závery a prezentovať ich. 

Rozširujúce témy – aktuálne problémy z práva, verejná správa a samospráva, aktuálne novelizácie jednotlivých právnych odvetví, bioetické problémy spoločnosti.

Seminár je určený pre tých, ktorí plánujú vysokoškolské štúdium v oblasti spoločenských vied – právo, žurnalistika, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia, sociológia, ekonómia, manažment, marketing a podobne. 

4. ročník

Seminár z občianskej náuky 6h

Čo vás všetko na seminári čaká?

– osvojovanie si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k orientovaniu a rozhodovaniu sa v rôznych situáciách na trhu,

 – získanie základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce, ktoré     vám ukážu základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle,

 – zvládnutie základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie, prezentovanie filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo a v čase menilo,

– akceptovanie vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,

– orientácia v politických, právnych a ekonomických faktoch tvoriacich rámec každodenného života.

Študenti si osvojujú a rozširujú  prehľad vo vybraných obsahových okruhoch (filozofia, psychológia, sociológia, právo, politológia, ekonómia, svet práce) a rozvíjajú osobné občianske a právne povedomie.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania na seminári z občianskej náuky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno – interakčné, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a byť demokratickým občanom.  

Maturita z tohto predmetu je vhodná pre tých, ktorí plánujú vysokoškolské štúdium v oblasti spoločenských vied – právo, žurnalistika, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia, sociológia, ekonómia, manažment, marketing a podobne. 

Link na cieľové požiadavky na maturity

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/obcianska-nauka.pdf

NAŠE AKTIVITY

Projekt Euroscola

Viac informácii v časti projekty

Súťaž pre budúcich ekonómov – Ekonomická olympiáda