Geografia

Naši vyučujúci

Mgr. Adela Dzurjaninová    

geografia – matematika

a.dzurjaninova@gcd.sk

Maximálny počet hodín spolu s voliteľnými predmetmi počas štúdia na GCD

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Geografia1214
Geografia v praxi (seminár)22
Seminár z geografie66
Geoekológia a envirogeografia (seminár)22
GEO spolu14

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Geografia je veda o Matke Zemi, ktorú stojí za to milovať, chrániť a poznávať. Je to živá veda a zároveň akási strecha, ktorá umožňuje, aby ostatné predmety, medzipredmetové vzťahy a prierezové témy  spolu dávali zmysel.

Školská geografia už nie je encyklopédiou, ktorá nudí, ale spoločné poznávanie komplikovanosti sveta, ktoré fascinuje a motivuje k ďalšiemu poznaniuPri štúdiu geografie nehrozí úmorné „tlačenie do hlavy“ faktov –  pri dobrom internetovom spojení môžeme o každom mieste sveta dozvedieť oveľa viac a aktuálnejších informácií, ako si dokážeme uchovať v pamäti

Dôležitejšie je vedieť informácie hľadať a selektovať, napríklad podľa ich hodnovernosti, analyzovať ich, hodnotiť, či vytvárať nové informácie, ktoré umožňujú pochopiť nové súvislosti.

V dobrom geografovi sa teda  vzhľadom na široký záber geografie v jednej osobe spája cestovateľ i domased, politológ i pedológ, botanik i architekt, geológ i sociológ, matematik i historik, filozof i hráč, optimista i realista, vizionár i jazykovedec  a mnoho ďalších. [d1] 


Odporúčané učebnice, pracovné zošity a atlasy

          interaktívny atlas sveta  https://atlas.mapy.cz/ (v češtine)

atlas krajiny Slovenskej republiky https://app.sazp.sk/atlassr/


VOLITEĽNÉ PREDMETY

3. ročník

Geografia v praxi 2h

O čom sa budeme učiť:

Geografia v praxi je nový predmet, ktorý dopĺňa tradičné vyučovanie geografie v nižších ročníkoch o „laboratórne cvičenia“ o Zemi. Žiak síce ostane na pôde školy, ale prostredníctvom IT simulácií alebo predmetov blízkeho sveta sa dokáže preniesť do vesmíru, vlastnými silami vyrobiť oblak, nakuknúť dovnútra sopky, nazrieť do domácnosti strednej vrstvy v Nigérii alebo porovnať náklady na život v Krakove a v Tokiu.

Na hodinách okrem iného bude možné postupne spoznať fungovanie navigačných systémov, vytvoriť si vlastnú mapu, diskutovať o pôsobení zmeny času na udalosti v krajine i na človeka, nakuknúť do teórie kalendárov, pokúsiť sa vyriešiť klimatickú krízu so všetkými jej dôsledkami, vďaka geografickým pokusom spoznať fungovanie atmosféry alebo  hydrosféry na vlastnej koži, pokúsiť sa predpovedať počasie. Zameriame sa aj na problémy obyvateľstva (migračnú krízu, dôsledok napätých vzťahov medzi krajinami na hospodárstvo, zvyšovanie, resp. znižovanie počtu obyvateľov v jednotlivých regiónoch …) ,  pozrieme sa na aktuálne dianie vo svete očami žiakov i odborníkov, neobídeme ani ochranu krajiny alebo  regióny, kde sa sobášia už malé deti, či  kde workolizmus je súčasťou bežného života.

Hlavným cieľom tohto predmetu je aplikácia teoretických poznatkov geografie do praxe s využitím rôznych simulácií či už prostredníctvom digitálnych technológií alebo terénneho výskumu priamo  vo svojom okolí. 

Pre koho je určený: 

Tento predmet  je určený pre všetkých žiakov, ktorých geografia na bežných hodinách síce zaujala, ale jej uplatnenie v praxi  zatiaľ neobjavili.

Ako budeme pracovať: 

tímová práca, geografické experimenty s prvkami  bádateľsky orientovaného  vyučovania, diskusia

Na seminári môžeme  napr. skúmať a simulovať salinitu morí a oceánov, hľadať ideálny tvar štátu a  polohu jeho hlavného mesta alebo sa zaoberať albínmi a ich postavením v spoločnosti podobne ako sme to kedysi robili v rámci projektu IT Akadémia

4. ročník

Seminár z geografie 6h

O čom sa budeme učiť:

Seminár z geografie je klasický seminár, ktorý nadväzuje na učivo predchádzajúcich rokov štúdia geografie, rozširuje ho, vzájomne ešte viac prepája čiastkové sféry geografie, bežného života okolo nás i ostatných predmetov na škole. Seminár okrem iných rozvíja aj kritické myslenie žiakov, pretože na hodinách sú často nastolené práve aktuálne otázky (napr. prečo bola na olympiáde v Pekingu  taká zima, prečo sa počas MS vo futbale v Katare diskutuje nielen o futbale,  čo ešte môže spôsobiť ukrajinsko – ruské napätie, aké dopady môže mať energetická kríza, resp. zväčšujúca migračná kríza na hospodárstvo rôznych krajín, …), na ktoré spoločne hľadáme možné vysvetlenia, odpovede, prezentujeme svoje názory, analyzujeme informácie z médií.

Hlavným cieľom seminára síce je pripraviť žiaka na maturitu z geografie, resp. ďalšie štúdium na vysokých školách, ale to sa nevylučuje s prípravou do bežného života.

Pre koho je určený:

Tento seminár je určený  pre tých, ktorí chcú  z geografie maturovať a geografiu buď priamo študovať na vysokých školách napr. v učiteľských odboroch, alebo geografiu potrebujú ako „pozadie“ pre svoje ďalšie štúdium – napr. zahraničný obchod, ekonómiu a medzinárodné vzťahy, školy zamerané na demografiu, migráciu a potenciál ľudských zdrojov, dopravu, resp. cestovný ruch, geodéziu, kataster a kartografiu, geoekológiu a krajinné plánovanie, ale takisto aj pre tých, ktorí chcú mať  všeobecný prehľad o svete a dianí v ňom.

Ako budeme pracovať:

tímová práca, diskusia, individuálna práca žiakov

Maturita z geografie

Maturita z geografie prebieha koncom mája pred trojčlennou odbornou komisiou. Komisiu tvoria traja učitelia geografie, z nich jeden je predseda vždy z inej strednej školy. Maturuje sa ústne – žiak má 20 minút na prípravu a 20 minút na odpoveď a k dispozícii vopred schválené  mapy, atlasy, tabuľky a obrazové prílohy, ktoré môže použiť aj priamo pri odpovedi.

Študent – maturant si náhodne  vyberie 1 z 30 – tich zadaní. Každé zadanie sa skladá z troch rôznych úloh (každá z iného tematického celku). Úloha č. 1 je zameraná na reprodukciu a pochopenie učiva, prevláda  monológ žiaka.  Úloha č. 2 je zameraná na porozumenie a hodnotenie poznatkov, prevláda dialóg maturanta s členmi komisie. Úloha č. 3 je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, na interpretáciu  poskytnutého geografického materiálu, žiak hodnotí danú situáciu, navrhuje riešenia zadaných otázok, prezentuje vlastné názory a postoje k danej téme, aktívne komunikuje s členmi komisie.  

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_geografia_2019.pdf

NAŠE AKTIVITY

Aktivity, projekty, spolupráca

Niektoré užitočné a zábavné odkazy: