Všeobecné informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Cyrila Daxnera (RRZ pri GCD)

Sídlo: Ul.Dr. C. Daxnera 86, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo účtu RZ: SK49 0900 0000 0001 0789 2803
 
Plánované zasadnutia RRZ a triednych zasadnutí RZ
pri GCD v školskom roku 2022/2023
1. 13. 10.2022 zasadnutie RRZ
2. 24.11.2022 zasadnutie RRZ a triedne zasadnutia RZ
3. 16.02.2023 zasadnutie RRZ
4. 21.04.2023 triedne zasadnutia RZ