Fyzika

Naši vyučujúci

PaedDr. Bernadeta Petrová  

Mgr. Iveta Pribulová

Maximálny počet hodín spolu s voliteľnými predmetmi počas štúdia na GCD

RočníkI.II.II.IV.Za 4 roky
Fyzika2327
Seminár z fyziky268
Cvičenia z fyziky22
FYZ spolu17

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Čo sa deje pri zrážke dvoch telies? 

Prečo topiaci sa človek nemá dvíhať ruky a kričať?

Ako dostať vajce do fľaše? 

Môže byť tlak nebezpečný?

Ako čítať grafy? Dá sa im veriť?

Poslaním vyučovania fyziky je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať javy, deje a zákonitosti reálneho sveta a spolu s poznatkami z iných prírodovedných predmetov utvárať obraz osvete

Dôraz sa kladie na rozvoj poznávacích schopností žiakov, spôsobilosť samostatne získavať a využívať informácie v situáciách, do ktorých sa dostávajú v prírode, v spoločnosti a v každodennom živote.

Na hodinách sa rozvíjajú najmä žiacke bádateľské spôsobilosti, súčasťou ktorých sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia,interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy. 

Cieľ predmetu:
Vo vyučovaní je najväčšia pozornosť venovaná práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce k nadobúdaniu nových poznatkov prostredníctvom prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Osvojujú si:

 – prírodné zákony na základe pozorovaní, experimentov a teoretických úvah,

– schopnosť aplikovať prírodné zákony pri tvorbe predpovedí o dejoch v reálnom svete.

Takéto hodiny sú pre žiakov atraktívnejšie, žiaci sa viac zapájajú do práce a radi objavujú nové poznatky. Rastie v nich záujem o vyučovací predmet, dosahujú oveľa lepšie výsledky v učení, v komunikácii a pri
riešení problémov. 

VOLITEĽNÉ PREDMETY

3. ročník
Seminár z fyziky 2h
Predmet je ponukou pre žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na technických, stavebných, prípadne prírodovedných fakultách. Chcú sa dozvedieť, prečo veci fungujú  tak, ako fungujú.

Cieľom voliteľného predmetu je pochopenie teoretických poznatkov na základe experimentovania a bádania. Hľadanie odpovedí na otázky:

Prežije hlbokomorská ryba v akváriu?

Prečo topiaci sa človek nemá dvíhať ruky a kričať?

Dá sa utopiť v Mŕtvom mori?

Čo sa deje pri zrážke dvoch telies?

Dostaneme sa na čas na dohodnuté stretnutie?

To  uskutočňujeme za pomoci IKT, Vinci Labu, Verniera – ako meracieho interfejsu.  Na meranie a spracovanie výsledkov používame softvérové prostredie Coach spolu s meracími sondami teploty, tlaku, pohybu… Rozvíjame manuálne a technické zručností žiaka, učíme sa  formulovať hypotézy, čítať grafy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy. Neoddeliteľnou súčasťou práce v predmete je aj používanie matematických operácií.  

4. ročník

Seminár z fyziky 6h

Cieľom voliteľného predmetu je zopakovanie a rozšírenie vedomostí a zručností, ktoré žiaci nadobudli postupne počas celého štúdia a majú byť východiskom pre ďalšie štúdium odborov, v ktorých je fyzika profilovým predmetom.

Žiaci sa učia správne používať fyzikálne pojmy, definovať fyzikálne závislosti, diskutovať o fyzikálnych javoch. Nadobudnú zručnosti pri riešení fyzikálnych úloh za použitia matematických operácií.

Realizujú fyzikálne experimenty v podobe laboratórnych prác.  Plánujú, pozorujú, merajú a následne spracujú výsledky do tabuľkovej a grafickej podoby. Na základe získaných dát  formulujú závery a zovšeobecňujú získané poznatky.

V rámci tohto predmetu sa precvičujú, prehlbujú a systematizujú poznatky z ôsmich oblastí fyziky:

 • Fyzikálne veličiny a ich meranie
 • Mechanika
 • Molekulová fyzika a termodynamika
 • Elektrický prúd
 • Magnetické pole
 • Mechanické kmitanie
 • Vlnenie
 • Základy fyziky mikrosveta.

Predmet SEF je ponukou pre žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na technických, stavebných, prípadne prírodovedných fakultách.

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/fyzika.pdf

Cvičenia z fyziky 2h

Predmet je ponukou pre žiakov, ktorí plánujú štúdium na lekárskych fakultách alebo chcú študovať na vysokých školách, kde predmet fyzika je súčasťou študijného plánu. Cieľom voliteľného predmetu je zopakovanie vedomostí a zručností, ktoré žiaci nadobudli postupne počas celého štúdia formou testových úloh určených na prijímacie skúšky na VŠ. Učivo je doplnené o tematické celky, ktoré sa na hodinách neprebrali, no sú súčasťou cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky, prípadne sú obsahom prijímacích skúšok na lekárske fakulty.

NAŠE AKTIVITY

Súťaže a úspechy
Celoslovenská súťaž Misia Mars 3 – máj 2021 – 4. miesto – Ivana Durkošová, Lukáš Ščerbanovský a Marko Sukovský

Krajské kolo SOČ – 1. miesto – Vladimír Uhlík – Geigerov – Mullerov počítač, využitie Arduina vo fyzike

Festival vedy a techniky v Bratislave – cena dekana PF UPJŠ – november 2019 – Vladimír Uhlík – Využitie arduina vo fyzike

Turnaj mladých fyzikov na UPJŠ v Košiciach –  súťaž trojčlenných tímov: Zita Ličáková, František Marcinčin, Simona Kerestešová 

Účasť na projektoch  Inovatívne vyučovanie na GCD

Spolu úspešnejší

IT Akadémia

Besedy počas dištančnej výučby:

Beseda s jadrovým fyzikom a členom predstavenstva Slovenskej akadémie vied Mgr. Martinom Venhartom, PhD marec 2021 –  „Pôvod prvkov vo vesmíre“. 

apríl 2021 –  „Sólo pre technécium“. 

Poznávacie zájazdy a exkurzie
 • Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice – AURELIUM – centrum vedy Bratislava – vodná elektráreň Gabčíkovo
 • Volkswagen Bratislava
 • Slovnaft Bratislava