Ruský jazyk

Naši vyučujúci

Mgr. Alena Jacková

Mgr. Helena Lengvarská

Maximálny počet hodín spolu s voliteľnými predmetmi počas štúdia na GCD

RočníkI.II.III.IV.Za 4 roky
Ruský jazyk  (druhý CJ)432212
Konverzačný seminár z ruštiny22
RUJ spolu14

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Spolu so slovenským, anglickým a nemeckým jazykom patria medzi všeobecnovzdelávacie
predmety a vytvárajú vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Cieľom je, aby žiak vedel komunikovať s rusky hovoriacimi ľuďmi, rozprávať o známych veciach s ktorými sa pravidelne stretáva v škole, voľnom čase atď., aby sa dokázal zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom, vedel opísať rôzne udalosti, svoje skúsenosti a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory.
Žiaci majú dosiahnuť po 4 rokoch štúdia úroveň komunikatívnej kompetencie na úrovni B1 podľa SERR vychádzajúc z predpokladu RUJ – 2. CJ. Pre žiakov, ktorí majú záujem maturovať z ruského jazyka, je možnosť výberu úrovne B1, alebo B2. Talentovaní žiaci sa môžu zapojiť do mnohých súťaží a olympiád v ruskom jazyku, ktoré sú organizované nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Viacerí naši absolventi študovali ruský jazyk na vysokej škole a absolvovali zahraničné stáže v Moskve.
Prečo sa učiť ruský jazyk?
1. Rusko je najväčšia krajina na svete.
Ruský jazyk patrí medzi najrozšírenejšie na svete. Rovnako ako slovenčina, aj ruština patrí do skupiny slovanských jazykov. Slovenčine veľmi podobná. Mnohé slová sú rovnaké, alebo podobné. Aj
gramatika sa Slovákom učí ľahko. Zvládnutie azbuky nie je také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá.
2. Ekonomické dôvody.
Mnohé slovenské, ale aj zahraničné firmy spolupracujú s Rusmi, alebo s inými krajinami bývalého
Sovietskeho zväzu. Znalosť ruského jazyka vám teda dáva väčšiu šancu zamestnať sa či už doma,
alebo v zahraničí. Podnikáte? Vlastníte alebo vediete firmu? Ak oslovíte ruského partnera ich
rodným jazykom, hneď získate body navyše, ktoré vás posunú pred konkurenciu.
3. Kultúrna podobnosť.
Vzhľadom k jazykovej podobnosti, geografickej blízkosti a spoločnej histórii niet divu, že sme si
kultúrne podobní. V Rusku a krajinách Ruskej federácie vás teda pravdepodobne nečaká taký
kultúrny šok, ako v iných štátoch. Na druhej strane existuje mnoho zaujímavých prvkov ruskej
kultúry, ktoré v tej našej nenájdete, a ktoré by Vás mohli obohatiť.
4. Cestovanie a turizmus.
Bez ohľadu na politickú situáciu a svetové dianie, Rusko poskytuje veľa zaujímavostí a nádherných
prírodných krás. Ak cestujete do Ruska, alebo iných rusky hovoriacich krajín, angličtina vám nie vždy
pomôže. Okrem toho je veľkou výhodou, ak si viete všetko čo potrebujete prečítať v azbuke.

Základné učebnice: „Raduga po novomu“ 1- 5, Fraus
„ Ruština – maturitná príprava“ , Infoa
„ Ruština – Otázky a Odpovede“, Infoa

VOLITEĽNÉ PREDMETY

4. ročník

Konverzačný seminár z ruštiny 2h

O čom sa budeme učiť?

Na seminári  si budú žiaci upevňovať už získané vedomosti, rozvíjať jazykové schopnosti, rozšíria si slovnú zásobu, ktorú budú môcť použiť prakticky vo všetkých životných situáciách – v bežnom živote, pri stretnutí s cudzincami, pri cestovaní, v hoteli a reštaurácii,  pri nakupovaní, využívaní služieb, u lekára, poprípade v zamestnaní pri stretnutí so zahraničnými partnermi a podobne.  Okrem toho sa budú učiť plynule rozprávať na rôzne témy – o človeku, kultúre, športe, prírode, móde, spoločnosti…. , naučia sa vyjadrovať svoj názor a dozvedia sa veľa zaujímavostí o krajine jazyk ktorej sa učia.

Pre koho je určený?

Seminár je určený pre žiakov, ktorí sa chcú zdokonaliť v 2. cudzom jazyku.
Žiaci, ktorí sa rozhodnú maturovať z ruštiny ako 2. cudzieho jazyka majú jedinečnú možnosť získať maturitnú skúšku na úrovni B1 alebo B2 bez externej (písomnej) časti MS. Seminár je dôležitý aj pre tých študentov, ktorí budú potrebovať robiť na vysokej škole skúšku, alebo dokonca štátnicu z 2. cudzieho jazyka. Maturitná skúška  z ruštiny môže byť v budúcnosti výhodou pri získaní zamestnania.

Ako budeme pracovať?

Na seminári  budú žiaci konverzovať na rôzne témy, tvoriť dialógy v bežných situáciách, napr. využívať etiketu spoločenského styku (vedieť sa zoznámiť, poprosiť, ospravedlniť, zablahoželať), objednať si jedlo, spýtať sa na cestu, zavolať si lekára, obrátiť sa na políciu.  Budú tiež pracovať s obrazovým materiálom, čítať a počúvať s porozumením textu a tým si zároveň budú rozvíjať slovnú zásobu, výslovnosť a intonáciu.

Link na cieľové požiadavky na maturitu

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/nove/rusky-jazyk-b1b2-2.pdf

NAŠE AKTIVITY

SÚŤAŽE :
Olympiáda v ruskom jazyku
Ruské slovo 2022


Puškinov pamätník
Živá klasika – medzinárodná súťaž v prednese ruskej prózy
Puškinov konkurz – medzinárodná súťaž v prednese tvorby A.S. Puškina
a iné
Úspechy v súťažiach:
Šk. rok 2021/2022
Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese prózy – Simona Gumanová 2. miesto
Krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese poézie – Kristína Štefanovová 1. miesto
Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO v speve – Klára Babjačková 3. miesto
Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese poézie – Kristína Štefanovová 4. miesto

Medzinárodný Puškinov konkurz «Что в имени тебе моём?..» -Kristína Štefanovová Fečo – víťaz
nominácie „Читаю Пушкина“

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku 2021

Šk. rok 2020/2021

II. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku, organizovaná Štátnou Peterburgskou univerzitou –
Viktória Ambrózyová – 3. miesto


Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku – Viktória Ambrózyová – 1. miesto
Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku – Viktória Ambrózyová – 4. miesto
Medzinárodné majstrovstvá v ruskom jazyku – Viktória Ambrózyová – 1. miesto
Celoslovenský kvíz – Európsky deň jazykov – Viktória Ambrózyová – 1. miesto
Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese poézie – Kristína Štefanovová – 1. miesto
DOVIDENIA ZIMA! Medzinárodná súťaž v prednese ruských básni o zime – Kristína Štefanovová – 7.
miesto

Medzinárodný Puškinov konkurz «Что в имени тебе моём?..» -Kristína Štefanovová

Fečo – víťaz nominácie „Читаю Пушкина“

Najvýznamnejšie úspechy študentov v minulosti:
Šk. rok 2019/2020

Krajské kolo súťaže Ruské slovo, 2019

Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese poézie – Kristína Štefanovová – 3.
miesto
Šk.r. 2018/2019
– IX. Medzinárodný Puškinov konkurz «Что в имени тебе моём?..» – Michal Fečo – víťaz
nominácie „Читаю Пушкина“
– Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese poézie – Júlia Danková – 2. miesto
– Celoslovenské kolo súťaže JAZYKOVÝ KVET – Michal Fečo – 2. miesto

Celoslovenské kolo Puškinov Pamätník 2018 a prijatie u gubernátora Sankt- Peterburgu v Rusku


Šk.r. 2017/2018
ŽIVÁ KLASIKA – medzinárodná súťaž v prednese ruskej prózy – Michal Fečo – 1. miesto
v celoslovenskom kole a postup do medzinárodného semifinále
– PUŠKINOV PAMӒTNÍK- celoslovenská súťaž- Michal Fečo – 1. miesto
– Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku GRAMOTEJ – Soňa Kolcunová – 2. miesto
Šk.r. 2016/2017
– ŽIVÁ KLASIKA – medzinárodná súťaž v prednese ruskej prózy – Júlia Danková – 1. miesto
v celoslovenskom kole a postup do medzinárodného semifinále
VIII. Medzinárodný Puškinov konkurz «Что в имени тебе моём?..» – Júlia Danková – víťaz
nominácie „Читаю Пушкина“
Šk.r. 2015/2016
XIV. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku – Sofia Boháčová – víťaz nominácie „Najlepšia odpoveď v ruskom jazyku“.

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku, 2016

HODINY RUSKÉHO JAZYKA

Veštenie na „Starý Nový rok“ 14.01.2022
Polročná domáca úloha  pre všetkých počas pandémie 2021
„Слепи снежную бабу“ (Postav snehuliaka)
Online hodina s Ruským centrom vedy a kultúry v Prešove – apríl 2020