Odkaz Dr. Cyrila Daxnera

(Rozhodnutím Ministerstva školstva bol našej škole 04. 09. 2018 slávnostne udelený čestný názov v znení Gymnázium Cyrila Daxnera)
Dňa 30. 03. 2016 Gymnázium vo Vranove nad Topľou spolu s osobnosťami mesta PhDr. Jánom Kopinom, dlhoročným pedagógom, zanieteným slovenčinárom a niekdajším zástupcom riaditeľa Gymnázia vo Vranove nad Topľou, Mgr. Slavomírom Gallom, niekdajším zborovým farárom CZ ECAV vo Vranove nad Topľou, JUDr. Mariánom Gešperom, predsedom Matice slovenskej, Stanislavom Obickým, honorárnym konzulom Ukrajiny na Slovensku, Ing. Alfonzom Kobielským, riaditeľom MsDK, nebohým Mgr. Martinom Vargovčákom, zborovým farárom CZ ECAV vo Vranove n. T., Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta a Bc. Miroslavom Gešperom, vedúcim Oblastného pracoviska Matice slovenskej, podalo návrh na zapožičanie čestného názvu v znení: GYMNÁZIUM CYRILA DAXNERA zriaďovateľovi školy (PSK), ktorý v zmysle platných ustanovení takýto návrh predložil ministerstvu. Súčasťou návrhu bolo zdôvodnenie, preukázateľné výsledky práce školy, vyjadrenie školskej inšpekcie, školy a príslušného orgánu školskej samosprávy. Samotnému podaniu návrhu predchádzala niekoľkoročná snaha miestnych osobností kultúrneho a spoločenského života o zviditeľnenie osobnosti a rozšírenie povedomia o Dr. Cyrilovi Daxnerovi, ktorého odkaz prežil aj totalitný režim a rezonoval v širokej verejnosti až dodnes. Prvým krokom takejto snahy bolo zorganizovanie historického seminára 19. júla 2014 v predvečer 110. výročia narodenia Cyrila Daxnera v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, pod gesciou Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, ktorý bol venovaný životu a odkazu osobnosti Dr. Cyrila Daxnera, druhým krokom bola séria podujatí 5. – 7. júna 2015 organizovaných CZ ECAV vo Vranove nad Topľou, Maticou slovenskou – Mladou maticou v spolupráci s mestom a Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou, súčasťou ktorých bolo aj odhalenie pamätnej bronzovej busty JUDr. Cyrila Daxnera pred Evanjelickým chrámom Ducha svätého vo Vranove nad Topľou, kde pôsobil ako prvý dozorca miestneho CZ ECAV. Tretím a posledným krokom bola prezentácia iniciatívy smerujúcej k udeleniu čestného názvu na pôde školy medzi študentmi a následný proces odsúhlasenia takejto iniciatívy pedagógmi na pracovnej porade. Týmto posledným krokom sa vranovské gymnázium, ktoré sa mimochodom nachádza na ulici, ktorá nesie meno tejto osobnosti, a je len niekoľko metrov vzdialené od budovy na Námestí slobody, v ktorej v rokoch 1938 až 1944 žil Dr. Cyril Daxner, jednohlasne prihlásilo k odkazu organizátora občianskeho protifašistického odboja na východnom Slovensku.
Podporné stanovisko k zapožičaniu čestného názvu vydala aj Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Prešov dňa 16. 08. 2016, v ktorom zhodnotila zväčša nadpriemerné výsledky žiakov školy v externej časti maturitnej skúšky z profilových predmetov v uplynulom období, taktiež úspechy žiakov v rôznych predmetových súťažiach a popredné umiestnenia nielen na regionálnej úrovni, ale aj v celoslovenských alebo medzinárodných kolách; Školský vzdelávací program školy, ktorý nie je zameraný len na dosiahnutie veľmi dobrej úrovne vzdelávania žiakov, ale aj na komplexný rozvoj ich osobnosti. Tieto ciele škola napĺňala a napĺňa napr. množstvom tematicky zameraných aktivít, spoluprácou s rôznymi organizáciami, mestom, rodičmi a prispieva tak k spoločenskej akceptácii.
Komisia na udeľovanie a odnímanie čestných názvov školám a školským zariadeniam, ktorá je poradným orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre túto oblasť, posúdila dňa 19. januára 2018 žiadosť Gymnázia vo Vranove nad Topľou o udelenie čestného názvu škole. Na základe návrhu tejto komisie Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, udelila čestný názov Gymnáziu, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou v znení GYMNÁZIUM CYRILA DAXNERA, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3.
Dňa 12. 2. 2018 bolo o tejto skutočnosti informované Gymnázium vo Vranove nad Topľou.
Akt slávnostného odovzdania certifikátu čestného názvu sa uskutočnil dňa 4. 9. 2018 v priestoroch školy za účasti predstaviteľov zriaďovateľa školy, PaedDr. Jána Furmana, vedúceho odboru školstva PSK a PhDr. Ivety Tarabčákovej, vedúcej oddelenia, JUDr. Mariána Gešpera, predsedu Matice slovenskej, Stanislava Obického, honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku, Doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., dekanky FMMR TUKE, poslancov PSK, primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, prednostu okresného úradu, riaditeľov stredných a základných škôl, predstaviteľov duchovenstva a kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ako aj širokej verejnosti, a tak naša škola oficiálne otvorila 66. školský rok života.
Následne po slávnostnom odovzdaní čestného názvu, 17. 09. 2018 škola o tejto skutočnosti informovala svojho zriaďovateľa listom, ktorý následne požiadal odbor súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zmenu v sieti škôl. Ten 4. 10. 2018 oficiálne potvrdil zmenu názvu školy v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Týmto aktom sa definitívne zavŕšil proces zmeny názvu školy. Od tejto chvíle je naša škola hrdým nositeľom tohto mena. Prijatím čestného názvu sa naša škola zaviazala pestovať tradíciu spájajúcu sa s menom osobnosti, ktoré nesie škola vo svojom názve.
Udelenie čestného názvu Gymnáziu vo Vranove nad Topľou je poctou a zároveň záväzkom pre žiakov i celý pedagogický zbor v napĺňaní odkazu významnej osobnosti regionálnych, ale aj celonárodných dejín, Dr. Cyrilovi Daxnerovi, ktorého život a odkaz je pevne spojený s naším mestom i regiónom Zemplína. Čestný titul je aj ohodnotením doterajších výsledkov školy a záväzkom v dosahovaní kvalitných výsledkov aj v budúcnosti. Škola sa plne hlási k demokratickým, kresťanským, protifašistickým, pluralitným a humanistickým hodnotám, ktoré predstavovali základné piliere hodnôt Cyrila Daxnera.
Cyril Svetozár Daxner pochádzal z národne uvedomelej rodiny Daxnerovcov z Tisovca, bol vnukom štúrovca Štefana Marka Daxnera, jeho otec Ivan Daxner bol signatárom Pittsburskej aj Clevelandskej dohody, ktoré viedli k vzniku Československa. Pre študentov a učiteľov gymnázia je jeho osobnosť inšpiratívnym príkladom, keďže sám bol absolventom gymnázia v Martine, absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave, neskôr redaktorom Národných novín, od roku 1934 advokátom vo Vranove nad Topľou, kde predtým slúžil ako vojak prezenčnej služby v Delostreleckom pluku (Čemerné), neskôr bol dôstojníkom Slovenskej armády a po napadnutí Slovenska Horthyovským Maďarskom pri obrane našej vlasti v okolí Michaloviec sa stal hrdinom Malej vojny. V priebehu druhej svetovej vojny sa stal vedúcim organizátorom ilegálneho protifašistického hnutia a spoluorganizátorom SNP na východnom Slovensku. Zaujímal sa o politické dianie doma i v zahraničí, no napriek tomu nebol členom žiadnej politickej strany. Demokratické Československo mu bolo vždy bližšie ako ľudácky slovenský štát. Kriticky sa prejavoval vo vzťahu k akejkoľvek forme totality, klérofašistický režim nevynímajúc. Bol jedným z mála predstaviteľov inteligencie, ktorý nebojácne vyjadroval svoj protifašistický názor v čase ľudáckeho režimu. Bol známy aktívnym spoločenským i kultúrnym životom, kvalitnou advokátskou praxou, sociálnym cítením a v neposlednom rade bol aj otcom štyroch detí. 19. apríla 1944 ho na základe udania zatkla ÚŠB a väznila v Ilave a v Bratislave. Za protifašistickú činnosť bol obvinený a odsúdený. Vo februári 1945 ho nacisti odvliekli do koncentračného tábora v Mauthausene. Mesiace strávené v koncentračnom tábore Daxnerovo zdravie natoľko podlomili, že krátko po návrate do Bratislavy 7. júna 1945 vysilený zomrel. Pochovaný je v Bratislave na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne. V roku 1945 bolo Daxnerovi in memoriam udelené štátne vyznamenanie Československý vojnový kríž a v roku 1946 Rád SNP prvej triedy. Udelenie čestného názvu škole je zároveň ocenením kvalitnej práce všetkých súčasných aj bývalých pedagógov a výsledkov žiakov. Profilácia absolventa Gymnázia Cyrila Daxnera je plne v súlade s osobnosťou a hodnotami Cyrila Daxnera. Kultivovaný a vzdelaný človek, humanista, demokrat, kritický a odmietavý voči všetkým formám násilia a totality.
Škola rozvíja odkaz a tradíciu Cyrila Daxnera pripomínaním si pamätných udalostí, ale aj kreativitou v umeleckej tvorbe, čoho dôkazom sú aj práce našich žiakov.