Projekt IT Akadémia

Vzdelávanie pre 21. storočie

Sme partner pre CVTI a UPJŠ Košice

ScieneceLab – digitálna technika v hodnote 28 049€

Projekt pod gesciou Centra vedecko-technických informácií SR Bratislava a UPJŠ Košice, je zameraný na motivovanie k štúdiu prírodovedných, resp. technických smerov a informatiky, STEM odborov, čo je v súlade s dlhodobým smerovaním našej školy.
V školskom roku 2018/2019 – 2019/2020 prebehli školenia učiteľov, informatikov, riaditeľov. Naše gymnázium sa vďaka aktivitám dostalo medzi 24 gymnázií Slovenska, ktoré budú realizovať projekt na najvyššej tretej úrovni – dostali sme vybavenie pre ScienceLab vo výške viac jako 28 000€. Realizovali sme naplánované aktivity. Naša škola sa rozhodla, že v rámci projektu sa bude popri „povinnej“ matematike a informatike zvlášť venovať predmetom biológia a fyzika.
V nadväznosti na tieto skutočnosti a po vynovení oboch odborných učební novou IKT – systém Zero client – financovanom z regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou a realizovanom k 3.9.2018 sme otvorili triedu s rozšíreným vyučovaním MAT-FYZ-INF.
V školskom roku 2020/2021 a 2021/2022 bol tento projekt predĺžený z dôvodu pandemických obmedzení.
Hlavný prínos projektu pre vzdelávanie je možnosť využívať moderné metodiky, učebné materiály, pracovné listy, metodické pokyny v prírodovedných predmetoch, matematike a informatike.

The Champion School aims at offering all our students a broad and balanced curriculum that provides rewarding and stimulating activities to prepare them for the best social and cultur