Súčasnosť Gymnázia Cyrila Daxnera

1. septembra 2022 uplynulo 70 rokov od chvíle, keď vo Vranove nad Topľou začalo písať históriu štátne slovenské gymnázium, ktoré vzniklo na základe rozhodnutia vtedajšieho Povereníctva školstva v Bratislave presunutím tried z Gymnázia v Stropkove do Vranova nad Topľou. Počas tohto obdobia škola vychovala takmer 7500 absolventov denného štúdia a 70 absolventov večerného štúdia.

   V priebehu viac ako šiestich desaťročí škola prešla rôznymi obsahovými, formálnymi aj rekonštrukčnými zmenami. Gymnázium, pôvodne umiestnené v dnes už neexistujúcom kaštieli, na ktorý si  dodnes mnohí absolventi melancholicky spomínajú, prechádzalo zmenami z klasického gymnázia na Jedenásťročnú strednú školu či neskôr na Dvanásťročnú strednú školu alebo následnou rýchlou transformáciou na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. V roku 1962 bola odovzdaná do užívania SVŠ nová budova ( dnešná stará budova). V školskom roku 1969/1970 bola obnovená prvá trieda štvorročného gymnázia a týmto krokom sa Gymnázium vo Vranove nad Topľou definitívne udomácnilo. S realizáciou prístavby t.j. dnešnej novej budovy (na mieste pôvodného kaštieľa) sa začalo v lete 1988 a do užívania bola odovzdaná v roku 1991. V školskom roku 1995/1996 sa do gymnaziálnych lavíc prvýkrát posadili žiaci prímy 8-ročného gymnázia. Poslední absolventi 8-ročného štúdia úspešne ukončili maturitné štúdium v školskom roku 2012/2013. 

    Na základe návrhu komisie z dňa 19.januára 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo 12.februára 2018 Gymnáziu vo Vranove nad Topľou čestný názov v znení Gymnázium Cyrila Daxnera. Certifikát so zapožičaným čestným názvom bol slávnostne odovzdaný 4. septembra 2018 a 4. októbra 2018 MŠVVaŠ SR potvrdilo zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorá spočíva v zmene názvu vyššie uvedeného subjektu.  

    Od 1.júla 2015 je riaditeľkou gymnázia PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. Pod jej vedením prechádza škola dynamickými zmenami na úrovni obsahovej, ale aj materiálnej platformy, čoho dôkazom bola realizácia projektu „Vranov nad Topľou, Gymnázium, Ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“ kompletné zateplenie všetkých objektov gymnázia, vrátane inštalácie fotovoltaiky. Výsledkom snáh o skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu je aj kompletná výmena techniky v dvoch počítačových učebniach a jednej jazykovej učebni inštaláciou systému ZERO CLIENT v rámci AKČNÉHO PLÁNU podpory menej rozvinutým okresom a modernizácia chemického laboratória vďaka spolupráci so spoločnosťou BUKÓZA HOLDING, a.s.

   Gymnázium Cyrila Daxnera ( GCD ) je dnes najstaršou strednou školou vo Vranove nad Topľou s bohatou tradíciou a aktivitami. Školský vzdelávací program poskytuje žiakom kvalitnú prípravu na vysoké školy, ktorá je overená množstvom úspešných absolventov. V súčasnosti má 12 tried, 350 žiakov, 25 pedagogických a 15 nepedagogických zamestnancov. Škola vo vyučovacom procese využíva aj skúsenosti externých pedagógov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je partnerskou školou gymnázia.

Dôkazom odbornej pedagogickej práce pedagógov je vysoké percento absolventov prijatých na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí.

   Škola je zapojená do niekoľkých projektov. V súlade s projektom IT Akadémia inovujeme vzdelávací proces zavádzaním nových predmetov a inovovaním prístrojov a učebných pomôcok. . Projekt sa venuje téme probiotík a zdravej výživy hlavne v súvislosti so stravovacími návykmi mladej generácie. „All Disease Begins In the Gut“ (Všetky choroby sa začínajú v tráviacom trakte) je naša škola zapojená do tohto programu spoločne s partnerskými školami z Poľska, Turecka, Grécka, Litvy a Talianska so spoločným projektom pod názvom Erasmus+V rámci programu  je ďalši  vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny, ktorého súčasťou je aj naša škola. Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)Naši žiaci pracujú na sebe a na svojom sebarozvoji, na rozvíjaní ľudskosti a tzv. soft skills (mäkkých zručností). Škole záleží na komplexnom rozvojovom programe, ktorý poskytuje žiakom šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť.

   Naše dobrovoľníctvo je oblasť, na ktorej nám veľmi záleží. KMD (Klub mladých dobrovoľníkov – Fénix pracuje pod Detskou organizáciou Fénix, o.z. so sídlom v Bratislave ako územná organizácia so sídlom na Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. DO Fénix je samostatné, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné občianske združenie detí, mládeže a dospelých. Poslaním organizácie je združovať deti a mládež za účelom ich prípravy na život v spoločnosti, pomáhať ich formovať ako budúcich aktívnych občanov a súčasne vypĺňať ich voľný čas zmysluplnou činnosťou. Do Fénix organizuje, podporuje a rozvíja aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie mládeže tak, aby sa u nich vytvárali predpoklady na získavanie poznatkov a vedomostí potrebných k realizácii aktívneho občianstva a demokracie, učí mládež aktívne sa zúčastňovať na rozhodovacích procesoch v spoločnosti.

   Profilácia  školy zodpovedá súčasným potrebám trhu práce a aj preto kladie veľký dôraz na informatiku, rozvoj prírodných vied a štúdium cudzích jazykov prostredníctvom zavedenia 3 nových modulov v školskom roku 2018/2019.

Vo vízii školy na obdobie po roku 2022 sme optimalizovali školský vzdelávací program na jednotný všeobecný modul s možnosťou rozšíreného vzdelávania voliteľných predmetov  v zmysle modulov. Viac informácií sa dozviete v časti Štúdium a Uchádzači.