Inovatívne vyučovanie na GCD

Kód projektu: NFP 312010839 Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 182236,93 € Poskytovateľ: MPSVaR SR- MŠVVaŠ SR Prioritná os: Vzdelávanie Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Aktivita 1: Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, Read more…

Projekt IT Akadémia

Vzdelávanie pre 21. storočie Sme partner pre CVTI a UPJŠ Košice ScieneceLab – digitálna technika v hodnote 28 049€ Projekt pod gesciou Centra vedecko-technických informácií SR Bratislava a UPJŠ Košice, je zameraný na motivovanie k štúdiu prírodovedných, resp. technických smerov a informatiky, STEM odborov, čo je v súlade s dlhodobým Read more…

Školský digitálny koordinátor

Projekt Školský digitálny koordinátor GCD Vranov nad Topľou sa úspešne zapojilo do projektu NP edIT a v škole pracuje školský digitálny koordinátor. Projekt iniciuje MŠVVaŠ SR. Úlohy ŠDK Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, Read more…